Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXVIII/536/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2014

Uchwa??a Nr XXXVIII/536/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2014

Numer uchwa??y: 536
Numer sesji: 38
Rok: 2014

Uchwała Nr XXXVIII/536/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2014 przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/481/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2014 po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 282.227.467,55 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 187.606.611,55 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 94.620.856,00 zł”.

2. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 255.620.500,55 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 26.606.967,00 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

3. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 5.640.769 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały”.

4. § 3 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku w kwocie 37.609.379 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 15.840.101,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 21.769.278,00 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały.”

5. § 8 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 106.380,00 zł,
2) celowa w kwocie 1.083.382,00 zł, z tego:
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 91.882,00 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 570.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 41.500,00 zł,
- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 300.000,00 zł,
- na promocję miasta podczas Szybowcowych Mistrzostw Świata w kwocie 80.000 zł”.

6. § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.450.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 230.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.220.000 zł, dodatkowo na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” przeznacza się kwotę 85.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały”.

§ 3

1. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/536/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 300.000 zł w ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych w związku z łagodnym przebiegiem zimy i oszczędnościami na tym zadaniu,
b) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.100.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ulicy Rzemieślniczej” w związku z wpływem w postępowaniu przetargowym ofert z cenami przewyższającymi plan wydatków na tym zadaniu,
c) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 176.382 zł z przeznaczeniem na zapłacenie prowizji dla Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej „INWEST – PARK” Sp. z o.o. od sprzedaży nieruchomości objętej przetargiem,
d) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 196.175 zł wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn.: ”E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Koninie i Lesznie”. Zadanie miało być realizowane wspólnie z Miastem Konin (beneficjent środków), a Miasto Leszno miało być partnerem. Wniosek złożony został do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, jednak nie uzyskał dofinansowania w 2014 roku,
e) zmniejszenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 20.207 zł wynikającej z następującego rozliczenia:
- zwiększenie o kwotę 196.175 zł wydatków zaplanowanych na realizację zadania pn.: „E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Koninie i Lesznie”,
- zmniejszenie o kwotę 176.382 zł z przeznaczeniem na zapłacenie prowizji od sprzedaży gruntów,
- zmniejszenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
f) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 270.000 zł na zadaniu „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7”,
g) zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85153 o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie bazy infrastruktury wodniackiej w ramach zadań „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”,
h) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 300.000 zł na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” w związku z znacznym zmniejszeniem zakresu rzeczowego budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Siewnej,
i) uruchomieniu rezerwy celowej na promocję miasta podczas Szybowcowych Mistrzostw Świata w dz. 926 rozdz. 92605 w wysokości 20.000 zł i przeznaczeniu jej na zadania powiatu.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 500.000 zł w ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych w związku z łagodnym przebiegiem zimy i oszczędnościami na tym zadaniu,
b) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
c) uruchomieniu rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w dz. 926 rozdz. 92605,
d) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ul. Starozamkowej 14a,
e) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu ofert dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na 2014 rok” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na doposażenie infrastruktury bazy wodniackiej w ramach realizacji zadań „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”.

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe na 2014 rok” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na:
- zmniejszeniu o kwotę 570.000 zł inwestycji wieloletnich,
- zwiększeniu o kwotę 1.300.000 zł inwestycji jednorocznych,
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 70.000 zł (dot. doposażenia infrastruktury bazy wodniackiej),
- wpłatę jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 40.000 zł.

5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
- zmniejszenie o kwotę 270.000 zł na zadaniu „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7”,
- zmniejszenia o kwotę 300.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”.

6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
- zwiększenia o kwotę 1.100.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ul. Rzemieślniczej” w następujący sposób:
• zwiększenie w poz. U.M. Leszna o kwotę 830.000 zł,
• zwiększenie emisja obligacji komunalnych o kwotę 270.000 zł,
- wprowadzenie poz. Modernizacja budynku przy ul. Starozamkowej 14a” w wysokości 200.000 zł.

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XXXVII/526/2014 z dnia 8 maja 2014 roku, poprzez właściwe wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „zakup kosiarki samojezdnej” dla Miejskiego Zakładu Zieleni (w uchwale mylnie wprowadzono dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na:
 zmniejszeniu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 196.175 zł,
 zwiększeniu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 50.000 zł,
 zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 70.000 zł.

9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XXXVII/526/2014 z dnia 8 maja 2014 roku polegających na zwiększeniu w poz. „Dotacje przedmiotowe” i „Koszty inwestycyjne” w Miejskim Zakładzie Zieleni o kwotę 200.000 zł oraz w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych o kwotę 220.000 zł.

10. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiana polega na zmniejszeniu o kwotę 196.175 zł na zadaniu pn.: „E-urząd dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Koninie i Lesznie”.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.