Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIII/397/2005

Uchwa??a nr XXXIII/397/2005

Numer uchwa??y: 2005/33/397
Numer sesji: 33
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXIII/397/2005

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 listopada 2005 roku

 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 ze zmianami ) oraz art. 30 ust.6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr116 poz.1109 ze zmianami) uchwala się:

 

 

§ 1

 

Ustala się Regulamin Wynagradzania Nauczycieli stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący

                                                                                  Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                     Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały nr XXXIII/397/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Regulamin określa :

-          wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat,

      motywacyjnego i funkcyjnego oraz za warunki pracy

-          szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

            i za godziny doraźnych zastępstw,

dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów szkół, ponadgimnazjalnych

oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno.

 

§ 2

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole rozumie się przez to szkołę, przedszkole lub placówkę oświatową albo zespół szkół, przedszkoli, placówek.

 

§ 3

 

Stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się w wysokości określonej ustawą Karta Nauczyciela

i wydanych na jej podstawie aktów prawnych.

 

Rozdział 2

Dodatek za wysługę lat

 

§ 4

 

Dodatek za wysługę lat wypłaca się w wysokości i na zasadach określonych w ustawie

Karta Nauczyciela i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach wykonawczych.

 

§ 5

 

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia

Oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 

§ 6

 

Dodatek przysługuje:

1)      począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego

po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej

stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2)      za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki

nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

 

 

§ 7

 

Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział 3

Dodatek motywacyjny

 

§ 8

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne stanowi 5 % planowanych dla każdej szkoły środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

 

§ 9

 

Dodatki motywacyjne przyznaje się na czas określony nie krótszy niż na 4 miesiące i nie dłuższy

niż na 1 rok kalendarzowy.

 

§ 10

 

Zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Prezydent Miasta Leszna, uwzględniając wymogi określone w Karcie Nauczyciela i wydanych

na jej podstawie rozporządzeniach wykonawczych, w porozumieniu z odpowiednimi strukturami związków zawodowych.

 

§ 11

 

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli (wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze) w granicach przyznanych środków finansowych ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Prezydent Miasta Leszna.

 

§ 12

 

Dodatek motywacyjny nie przysługuje za czas urlopu dla poratowania zdrowia oraz za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

§ 13

 

Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział 4

Dodatki funkcyjne

 

§ 14

 

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny

w wysokości co najmniej 20% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego

w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty i wychowania wydanym na podstawie art. 30 ust.5 Karty Nauczyciela.

 

§ 15

 

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nie przekraczającej 80% dodatku otrzymywanego przez dyrektora danej szkoły.

 

 

§ 16

 

Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:

1)      sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 5%

2)      powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości    3%

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu ministra właściwego

ds. oświaty i wychowania wydanym na podstawie art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela,

3)  powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta,

     w wysokości   30% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 17

 

Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły  oraz dla nauczycieli, którym powierzono funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta ustala Prezydent Miasta Leszna, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających

z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły

oraz warunki demograficzne i geograficzne w jakich szkoła funkcjonuje.

 

§ 18

 

Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów, dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz innych nauczycieli uprawnionych ustala dyrektor szkoły, uwzględniając m. in. wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji i wyniki pracy nauczyciela.

 

§ 19

 

Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze

w zastępstwie.

 

§ 20

 

1.      Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od  dnia, w którym nastąpiło powierzenie funkcji.

2.      Nauczyciel, któremu powierzono funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zaprzestanie pełnienia funkcji, a w razie wcześniejszego odwołania

        z końcem miesiąca w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło

pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

3.      Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków z innych powodów, do których przypisany jest ten dodatek,

a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków  nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca  – od tego dnia.

4.   Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry.

 

Rozdział 5

Dodatek za warunki pracy

 

§ 21

 

Ustala się następujące wysokości dodatków za warunki pracy:

1)  za trudne i uciążliwe warunki pracy         do        40%

2)  za szkodliwe warunki pracy                                   2%

pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 22

 

Wysokość dodatku o którym mowa w § 21 pkt. 1 ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły organ prowadzący szkołę, biorąc pod uwagę stopień trudności, uciążliwości realizowanych zajęć lub wykonywanych prac.

 

§ 23

 

W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za warunki pracy nauczycielowi przysługują dodatki

w łącznej wysokości.

 

§ 24

 

Dodatki, o których mowa w § 21 przysługują w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą są związane oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak

za okres urlopu wypoczynkowego chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

§ 25

 

Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych oraz szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.

Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel lub nauczyciel któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

 

§ 26

 

Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu.

 

Rozdział 6

Wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

 

§ 27

 

Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się,

z zastrzeżeniem § 28, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

 

§ 28

 

Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

 

 

 

 

 

 

§ 29

 

Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 27 i § 28, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

 

§ 30

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami

o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować

z przyczyn, leżących po stronie pracodawcy, w tym w szczególności w związku z:

1)      zawieszeniem zajęć z powodu klęski żywiołowej lub mrozów, rekolekcji,

2)      wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,

3)      chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,

      traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

 

§ 31

 

Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz

w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 wymiaru (lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności

w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

 

§ 32

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

 

§ 33

 

Regulamin obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006r

 

Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli , co potwierdzają podpisy stron na niniejszym dokumencie .

 

Za

   Zarząd Oddziału                                                                                 Prezydent

   Związku Nauczycielstwa Polskiego                                                 Miasta Leszna

 

   Prezes Zarządu Oddziału                                                             Tomasz Malepszy

   Piotr Ciąder

 

Za

   Międzyzakładową   Komisję Oświaty i Wychowania

   NSZZ ''Solidarność''

 

   Przewodnicząca

   Krystyna Tomaszewska


Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXIII/397/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli wynika z dyspozycji art.30 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela i stanowi jeden z elementów systemu wynagradzania nauczycieli.

Ustawą z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw nałożono na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego uchwalania regulaminu wynagradzania obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Zgodnie z art.30 ust.6b w przypadku nie uchwalenia do dnia 31 grudnia regulaminu na kolejny rok kalendarzowy stosuje się regulamin obowiązujący w roku poprzednim nie dłużej niż przez okres dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Nowelizacja nałożyła również obowiązek uzgadniania regulaminu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

            Określony w Karcie Nauczyciela system wynagradzania ustala, iż wynagrodzenie składa się z: wynagrodzenia zasadniczego; dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne; nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy za wyjątkiem świadczeń socjalnych.

            Przy tak ustalonych składnikach wynagrodzenia minister właściwy do spraw oświaty   i wychowania określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego  wraz z zasadami zaszeregowania nauczycieli,  sposób obliczania  stawek za godzinę przeliczeniową  oraz wykaz stanowisk i dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku  funkcyjnego. Minister określa również wykaz trudnych, uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

            Natomiast jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do określenia      w drodze regulaminu: wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne; wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy.

            Przy tym Karta Nauczyciela i inne przepisy określają szczegółowo wysokość takich składników wynagrodzenia jak: dodatek za wysługę lat, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy. Jednocześnie Ustawa upoważnia samorząd do zwiększenia środków na wynagrodzenie ponad poziom gwarantowany przez państwo.

            W projekcie regulaminu przyjęto stosowanie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz minimalnych stawek innych składników określonych w ustawie

 i rozporządzeniach wykonawczych. Projekt regulaminu określa sprawy dotyczące dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne.

            Przedstawiony projekt regulaminu zachowuje dotychczasowe zasady wypłacania określonych składników wynagrodzenia oraz ich wysokość i nie wprowadza nowych.

 

 

 

 

 

Opracował :                                                                                     

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.