Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXVII/533/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie przyj?cia: Planu Zr??wnowa??onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Leszna na lata 2014-2020

Uchwa??a Nr XXXVII/533/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie przyj?cia: Planu Zr??wnowa??onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Leszna na lata 2014-2020

Numer uchwa??y: 533
Numer sesji: 37
Rok: 2014Uchwała Nr XXXVII/533/2014
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 08 maja 2014 roku

w sprawie przyjęcia:
Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Leszna na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
dla Miasta Leszna na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchyla się uchwałę Nr XXXII/374/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia: Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/533/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia: Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Leszna na lata 2014-2020


Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Z 2011r. Nr 5, poz. 13 ze zmianami) miasto Leszno zobowiązane jest do opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej „planem transportowym”.
Głównym celem planu transportowego jest zaplanowanie na lata 2014-2020 usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze miasta Leszna i gmin sąsiednich, z którymi Leszno jako organizator transportu podpisało porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy jw. projekt planu transportowego poddano konsultacjom społecznym poprzez umieszczenie informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu w gazecie ABC z dnia 29 listopada 2013 roku jak również poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26 listopada 2013 roku. Projekt planu transportowego został wyłożony w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna. W trakcie konsultacji społecznych wpłynęły dwa wnioski wykraczające jednak poza zakres merytoryczny planu, zatem dokument nie wymagał modyfikacji związanych z konsultacjami.

Ze względu na fakt, iż plan transportowy nie ingeruje w obszary chronione, w tym obszary NATURA 2000 oraz nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie zaistniał obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynikającej z art. 46 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami).

Przedłożony do uchwalenia plan transportowy uzyskał pozytywne uzgodnienia gmin sąsiednich, tj. gmin Lipno, Rydzyna i Święciechowa, w zakresie linii komunikacyjnych na obszarach ich właściwości.

Opracował:
Marian Bartkowiak
Naczelnik WGKiOŚ

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.