Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXXVII/532/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu post?powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj? zada?? z zakresu ochrony ??rodowiska i gospodarki wodnej oraz kryteri??w wyboru inwestycji do dofinansowania

UCHWA?A NR XXXVII/532/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu post?powania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacj? zada?? z zakresu ochrony ??rodowiska i gospodarki wodnej oraz kryteri??w wyboru inwestycji do dofinansowania

Numer uchwa??y: 532
Numer sesji: 37
Rok: 2014


UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 08 maja 2014 roku
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1232, ze zm.)
Rada Miejska Leszna uchwala:

§1.

Ustala się zasady udzielania dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Leszna oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w formie regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3.
Uchyla się Uchwałę Nr X/136/2011 Rady miejskiej Leszna z dnia 1 września 2011 roku w sprawie w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/532/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 1232 , ze zmianami) umożliwia udzielanie dotacji celowej ze środków stanowiących dochody budżetów gmin lub budżetów powiatów, pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej:
1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom;
2) jednostkom sektora finansów publicznych, będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zgodnie z art. 403 ust. 5 ww. ustawy rada gminy lub rada powiatu w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Zasady te obejmują w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
Miasto Leszno od 2010 r. finansuje zmianę sposobu ogrzewania w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, a od 2012 r. udziela także na powyższy cel dotacji dla osób fizycznych. Ponadto Miasto Leszno udzieliło w latach od 2007 r. pomocy finansowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców Leszna. Środki na ten cel do 2010 r. pochodziły z Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, natomiast od 2011 r. , podobnie jak w przypadku zmiany sposobu ogrzewania, z budżetu miasta.
Dotychczas zasady udzielania dotacji dla osób fizycznych na terenie miasta Leszna regulowane były uchwałą NR X/136/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 września 2011 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.
W dniu 25 listopada 2013 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej”, którą uchylił obowiązujący dotychczas „Program ochrony powietrza dla strefy- miasto Leszno” do którego odnosiły się zapisy ww. uchwały. W nowym POP poddano analizie dwa zanieczyszczenia tj. pył zawieszony PM 10 i benzo(a)piren i wskazano nowe działania mające doprowadzić do poprawy jakości powietrza, a zatem zaszła konieczność zmiany dotychczasowych uregulowań w powyższym zakresie.
W zakresie usuwania azbestu działania podejmowane przez Miasto Leszno są zbieżne z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032”.
Ponadto w nowej uchwale, w przypadku dotacji celowej na zmianę sposobu ogrzewania, zmieniła się maksymalna kwota dofinansowania z 3 000 zł na 4 000 zł oraz poszerzył się zakres finansowania. Dofinansowaniem objęto również montaż kolektorów słonecznych, w których zastosowanie będzie wiązało się z obniżeniem emisji w źródle opalanym paliwem stałym. W tym ostatnim przypadku zmienił się sposób rozliczania poniesionych kosztów, który zobowiązuje do przedłożenia specyfikacji zainstalowanej instalacji.
Wprowadzono również załącznik określający wzór umowy zawieranej pomiędzy Prezydentem Miasta Leszna, a Wnioskodawcą oraz zapis, że Prezydent Miasta Leszna każdorazowo określa poprzez obwieszczenie termin rozpoczęcia oraz zakończenia naboru wniosków dotyczących dotacji celowej na zmianę sposobu ogrzewania oraz szczegółowe warunki i zakres udzielania dotacji.
Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały pozwoli na osiągnięcie przez Miasto Leszno celów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 59 poz. 404 ze zm.), projekt niniejszej uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiedział w ustawowo przewidzianym terminie nie wnosząc uwag do projektu uchwały. Natomiast Minister Rolnictwa w ustawowym terminie nie zajął stanowiska.
Opracował:

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.