Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXXVII/531/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie przyj?cia ??Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Leszna na lata 2014 ?? 2017?.

UCHWA?A NR XXXVII/531/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie przyj?cia ??Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Leszna na lata 2014 ?? 2017?.

Numer uchwa??y: 531
Numer sesji: 37
Rok: 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/531/2014
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 08 maja 2014 roku

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Leszna na lata 2014 – 2017”.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Leszna na lata 2014 – 2017”, zaopiniowany pozytywnie przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXXVII/531/2014
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 08 maja 2014 roku

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Leszna na lata 2014 – 2017”.

Gmina zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) w zakresie zadań własnych realizuje zadania dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust 1 pkt.9).
Natomiast obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami nakłada na gminę art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami).
Art. 87 ust 1 stanowi: Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami.
Zgodnie z zapisem art. 87 ust 2 program ten ma na celu w szczególności:
1. włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
2. uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
3. zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;
4. wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
5. podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
6. określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
7. podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami przyjmuje uchwałą rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 87 ust. 3). Pozytywna opinia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została wydana; pismo nr PO.WN/WA. 5120. 8676. 1.2013 z dnia 17.03.2014. Program ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 87 ust. 4).
Z realizacji Programu Prezydent sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia Radzie Gminy (art. 87 ust. 5).
Opracował:
Wydział Kultury i Sportu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.