Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXXVII/530/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szk???? i plac??wek o??wiatowych prowadzonych przez osoby prawne inne ni?? jednostki samorz?du terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawid??owo??ci ich wykorzystania.

UCHWA?A Nr XXXVII/530/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 08 maja 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szk???? i plac??wek o??wiatowych prowadzonych przez osoby prawne inne ni?? jednostki samorz?du terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawid??owo??ci ich wykorzystania.

Numer uchwa??y: 530
Numer sesji: 37
Rok: 2014


UCHWAŁA Nr XXXVII/530/2014
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 08 maja 2014 roku


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4, ust. 8a i art. 90 ust. 4, ust. 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się
tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2) osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną prowadzącą przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę,
3) uczniu – należy przez to rozumieć także dziecko w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, słuchacza, wychowanka,
4) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę,
5) organie dotującym – należy przez to rozumieć Miasto Leszno.


§ 2
Tryb udzielania i rozliczania dotacji, określony w uchwale dotyczy:
1) przedszkoli publicznych, szkół publicznych i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub fizyczne,
2) przedszkoli niepublicznych,
3) innych publicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy ,
4) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki,
5) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w pkt 4,
6) niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy .

Rozdział II
Podstawa udzielania dotacji
§ 3
1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Miejskiej Leszna oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Leszna.
2. W odniesieniu stawek dotacji, o których mowa w ust. 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 i 14 do czasu uzyskania informacji o ostatecznych kwotach części subwencji ogólnej przekazanej Miastu Leszno i podania stawek przewidzianych na jednego ucznia lub wychowanka dotacje są wypłacane według stawek z poprzedniego roku budżetowego.
3. Przedszkole publiczne otrzymuje na ucznia niepełnosprawnego dotację w kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Leszno.
4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Leszno pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy.
5. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy otrzymuje na ucznia niepełnosprawnego dotację w kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Leszno.
6. Przedszkole niepubliczne otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Leszno w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy.
7. Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację na ucznia niepełnosprawnego w kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Leszno.
8. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację w wysokości równej 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Leszno pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy.
9. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy otrzymuje na ucznia niepełnosprawnego dotację w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Leszno.
10. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Leszno.
11. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienione w ust. 10 otrzymują dotację na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.
12. Niepubliczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Leszno.
13. Publiczne i niepubliczne: przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Leszno.
14. Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Leszno.
15. Prezydent Miasta Leszna informuje osobę prowadzącą szkołę o wysokości rocznej i miesięcznej stawce dotacji na jednego ucznia.

Rozdział III
Tryb udzielania i rozliczania dotacji
§4
1. Organ prowadzący przedszkole niepubliczne, inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, szkołę niepubliczną lub niepubliczną placówkę oświatową składa wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w Urzędzie Miasta Leszna według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
2. Organy prowadzące przedszkola, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy przedkładają informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
3. Osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę oświatową składa w terminie do 10 - go dnia każdego miesiąca (z tym, że za grudzień do 5-go grudnia) Leszna informację o faktycznej liczbie uczniów (ze wskazaniem liczby uczniów posiadających orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego wydanego przez zespoły orzekające działające w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej) ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej do danego typu i rodzaju przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oświatowej, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 3 do uchwały.

4. Do dnia 10-go każdego miesiąca (z tym, że za grudzień do 5-go grudnia) osoba prowadząca szkołę, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy składa oprócz informacji, o której mowa w ust. 3 informację o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, według stanu za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym następuje przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.
5. Dotacja przypadająca na dany miesiąc dla szkoły, o której mowa w art. 2 ust. 5 ustawy wypłacona jest z uwzględnieniem informacji, o której mowa w ust. 4, w taki sposób, iż pomniejszona ona jest o kwotę dotacji wypłaconej w miesiącu poprzednim na uczniów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz powiększona o kwotę należną na uczniów, którzy nie byli uczniami szkoły w pierwszym dniu poprzedniego miesiąca, lecz pomimo tego uczestniczyli w tym miesiącu w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
6. Dane ujęte w informacjach, o których mowa w ust. 3 i 4 organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę oświatową rejestruje w systemie elektronicznym, wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna.
7. Dotacje za miesiące lipiec – sierpień przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów na dzień 1- go czerwca, z uwzględnieniem uczniów skreślonych z listy uczniów.
8. Prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę oświatową zobowiązany jest przedłożyć roczne zestawienie poniesionych wydatków finansowych do 10 stycznia następnego roku. Zestawienie poniesionych wydatków finansowych należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały.

Rozdział IV
Tryb i zakres kontroli
§5
Kontrola obejmuje:
1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty – na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej.
§6

Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Leszna na podstawie imiennego upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna.
§7

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych uchybień i nieprawidłowości.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§8
Traci moc uchwała Nr XXXV/405/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r., Nr 183, poz. 3091) zmieniona uchwałą Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXV/405/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r., Nr 137, poz. 2195).

§9
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§10
Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/530/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 maja 2014 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Ustawa o systemie oświaty nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek dotowania przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Jednocześnie upoważnia samorząd do ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zwiększania określonych w ustawie minimalnych wysokości dotacji
Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany został do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając, w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
Wprowadzone w ostatnim okresie zmiany w ustawie o systemie oświaty powodują konieczność nowego uregulowania kwestii związanych z udzielaniem dotacji.

Opracował:
Wydział Edukacji


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.