Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXVII/527/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025

Uchwa??a Nr XXXVII/527/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025

Numer uchwa??y: 527
Numer sesji: 37
Rok: 2014

Uchwała Nr XXXVII/527/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2014-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025 przyjętej Uchwałą nr XXXIII/479/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Leszna: Nr XXXIV/489/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku oraz Nr XXXV/512/2014 z dnia 6 marca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 2 do uchwały obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/527/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 8 maja 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2014-2025

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2014, a w szczególności:

1. dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2014 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie:
 zarządzenia nr 32/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014,
 zarządzenia nr 64/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014,
 uchwały nr XXXV/511/2014 z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014,
 zarządzenia nr 79/2014 z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014,
 zarządzenia nr 92/2014 z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014,
 zarządzenia nr 107/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014,
 zarządzenia nr 130/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014,
 zarządzenia nr 139/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014,
 projektu uchwały nr XXXVI/…/2014 z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014 – druk nr 556,

2. zmianie przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych polegających na zmniejszeniu limitu wydatków w latach 2014-2019 zadania pn.: „Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego” w następujący sposób:
• w 2014 zmniejszenie o kwotę 1.200.000 zł (środki własne),
• w 2015 roku zmniejszenie o kwotę 14.400.000 zł, z tego: środki własne 1.400.000 zł i środki unijne 13.000.000 zł,
• w 2016 roku zmniejszenie o kwotę 4.400.000 zł, z tego: środki własne zwiększenie o kwotę 1.350.000 zł i środki unijne zmniejszenie o kwotę 5.750.000 zł,
• w 2017 roku zwiększenie o kwotę 10.000.000 zł, z tego: środki własne 5.000.000 zł i środki unijne 5.000.000 zł,
• w 2018 roku zwiększenie o kwotę 10.000.000 zł, z tego: środki własne 5.000.000 zł i środki unijne 5.000.000 zł,

3. zmianie pozostałych przedsięwzięć majątkowych w 2014 roku polegających na:
 zmniejszeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa miejskich ścieżek rowerowych” o kwotę 150.000 zł,
 zwiększeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014” o kwotę 15.000 zł,
 zwiększeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni chodników” o kwotę 150.000 zł,Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.