Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXVII/526/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2014

Uchwa??a Nr XXXVII/526/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2014

Numer uchwa??y: 526
Numer sesji: 37
Rok: 2014

Uchwała Nr XXXVII/526/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2014 przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/481/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2014 po stronie dochodów o kwotę 2.368.205,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2014 po stronie wydatków o kwotę 1.631.795,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 4.000.000 zł.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 270.914.467,55 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 183.743.956,55 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 87.170.511,00 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 259.734.494,55 zł i dochody majątkowe w kwocie 11.179.973,00 zł”.

3. w § 1 ust. 3 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 171.450 zł, jak w Załączniku nr 5 do uchwały”.

4. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 282.227.467,55 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 187.366.611,55 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 94.860.856,00 zł”.

5. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 256.460.500,55 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 25.766.967,00 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

6. w § 2 ust. 3 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 171.450 zł, jak w Załączniku nr 5 do uchwały”.

7. § 3 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku w kwocie 37.685.554 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16.036.276,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 21.649.278,00 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały.”

8. § 4 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.313.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczki z lat ubiegłych”.

9. § 5 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
㤠5
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20.000.000 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.000.000 zł,
2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.000.000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 8.687.000 zł z przeznaczeniem na:
1) wykup obligacji w wysokości 8.500.000 zł,
2) spłatę pożyczki w wysokości 187.000 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 14 do uchwały.”

10. § 8 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 156.587,00 zł,
2) celowa w kwocie 1.103.382,00 zł, z tego:
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 91.882,00 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 570.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 41.500,00 zł,
- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 300.000,00 zł,
- na promocję miasta podczas Szybowcowych Mistrzostw Świata w kwocie 100.000 zł”.

11. § 9 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł.”

12. § 13 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
㤠13
1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 25.000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 25.000 zł, jak w załączniku nr 1 2 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.450.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 230.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.220.000 zł, dodatkowo na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” przeznacza się kwotę 15.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 201.750 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 826.186 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/526/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 8 maja 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Rzemieślniczej”. Środki pochodzą z pomocy finansowej z powiatu leszczyńskiego, gminy Rydzyna i gminy Osieczna (w budżecie początkowym środki zaplanowane były w dochodach powiatu i przeznaczone były na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Estkowskiego na odcinku od ronda Roszarnia do granicy miasta Leszna”),
b) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 47.750 zł w związku z potwierdzeniem przez Ministra Finansów kwot subwencji oświatowej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 – zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku,
c) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 396.905 zł z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT-u,
d) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 91.064 zł. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 6 marca 2014 roku nr FB-I.3111.58.2014.2 poinformował o dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. w kwocie 3.232.528 zł, natomiast w budżecie początkowym na realizację ww. zadań zaplanowano dotację w kwocie 3.323.592 zł,
e) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 236.200 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.72.2014.4 z dnia 13 marca 2014 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań dot. utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zadania własne gminy),
f) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 220.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program pilotażowy KAWKA” z przeznaczeniem na „Likwidację niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych i zastosowanie kolektorów słonecznych na terenie miasta Leszna”,
g) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 600 rozdz. 60004 na kwotę 1.881 zł w związku z uchwałą Nr 5/336/2014 z dnia 5 marca 2014 roku dot. mylnego zakwalifikowania dochodów ze zwrotu dotacji z Miejskiego Zakładu Komunikacji.2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 600.000 zł z tytułu pomocy finansowej z powiatu leszczyńskiego i gmin Rydzyna i Osieczna z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Estkowskiego na odcinku od ronda Roszarnia do granicy miasta Leszna” w związku z dofinansowaniem ww. zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych, powyższą kwotę przeznacza się na dochody miasta i realizację zadania pn.: „Budowa ul. Rzemieślniczej”,
b) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 720.000 zł z tytułu włączenia środków z planowanej dotacji w ramach narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania pn.: Przebudowa ul. Estkowskiego…”,
c) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 3.897.996 zł w związku z potwierdzeniem przez Ministra Finansów kwot subwencji oświatowej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 – zgodnie z pismem nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.652.109 zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania:
- zadania bieżące na kwotę 1.087.109 zł, z tego
• 27.609 zł z przeznaczeniem na podziały geodezyjne (dz. 710 rodz. 71014),
• 279.500 zł z przeznaczeniem na promocję miasta Leszna przez sport (dz. 750 rozdz. 75075),
• 500.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w szkołach podstawowych w związku ze wzrostem od 1 września 2014 roku ilości klas I (sześciolatki) (dz. 801 rozdz. 80101 – 420.000 zł i dz. 854 rozdz. 85401 – 80.000 zł)
• 50.000 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną miasta Leszna (dz. 921 rozdz. 92195),
• 230.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozwoju sportu przez Miasto Leszno w ramach konkursu dla stowarzyszeń (dz. 926 rozdz. 92605),
- zadania inwestycyjne na kwotę 565.000 zł, z tego:
• 300.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynków na przyjęcie 6-cio latków do szkół (dz. 801 rozdz. 80101),
• 15.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie bazy infrastruktury wodniackiej w ramach zadań „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” (dz. 851 rozdz. 85153),
• 200.000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację inwestycji w Miejskim Zakładzie Zieleni (dz. 900 rozdz. 90017) z przeznaczeniem na zadnia:
 „Modernizacja Parku 1000-lecia i Minii ZOO” w wysokości 50.000 zł,
 „Modernizacja Parku Jana Jonstona” w wysokości 150.000 zł,
• 50.000 zł z przeznaczeniem na remonty obiektów zabytkowych – lapidarium przy Kościele p.w. Św. Krzyża (dz. 921 rozdz. 92120),
b) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 102.350 zł wynikająca z następującego rozliczenia:
- zwiększenie o kwotę 236.200 zł z tytułu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na zadania własne w zakresie pomocy społecznej,
- zwiększenie o kwotę 1.200.000 zł w związku z nie przyznaniem środków na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Bolesława Chrobrego”,
- zwiększenie o kwotę 396.905 zł z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT,
- zwiększenie o kwotę 720.000 zł w związku z planowaną dotacją z budżetu państwa,
- zmniejszenie o kwotę 2.242.355 zł w związku ze zmniejszoną subwencją oświatowa na 2014 rok,
- zmniejszeniu o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie oraz przechowywanie pojazdów (kwota 40.000 zł) oraz w związku z niekorzystnymi wyrokami sądowymi i decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawach zwrotu opłaty za wydawanie kart pojazdu (kwota 50.000 zł),
- zmniejszenie o kwotę 68.400 zł z przeznaczeniem na zapłacenie faktury firmie pomagającej miastu w odzyskaniu podatku VAT,
- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł i przeniesieniu jej do rezerwy w zadaniach powiatu,
c) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 375 zł z jednoczesnym zwiększeniem o ww. kwotę planu wydatków w zadaniach powiatu oraz zmiany na kwotę 3.000 zł w ramach realizacji projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”,
d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci z terenu miasta Leszna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin,
e) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego w realizacji zadania pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (środki pochodzą ze zmniejszonego planu w dz. 852 rozdz. 85204 w zadaniach powiatu),
f) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na realizację zadania pn.: „Zmiana systemu ogrzewania”. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
g) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami w następujących działach i rozdziałach:
 dz. 851 rozdz. 85153 na kwotę 7.200 zł dot. zadań „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” oraz w rozdz. 85154 na kwotę 63.000 zł dot. zadań „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” o charakterze porządkującym budżet oraz w celu wyodrębniania środków na dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację działań profilaktyczno-terapeutycznych z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz promowanie zdrowego stylu życia,
 dz. 801 rozdz. 80101 oraz dz. 854 rozdz. 85401 na kwotę 767 zł w celu wyodrębnienia środków na zakup wyposażenia w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10,
 dz. 852 rozdz. 85219 pomiędzy zadaniami w zakresie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

§ Budżet Rozdz. 85219
środki
własne miasta środki
budżetu państwa

4010 0 zł - 95.000 zł + 95.000 zł
4110 0 zł -16.600 zł + 16.600 zł
4120 0 zł - 2.330 zł + 2.330 zł
4170 0 zł - 2.000 zł + 2.000 zł
4260 0 zł - 20.000 zł + 20.000 zł
4270 0 zł - 20.000 zł + 20.000 zł
4300 0 zł - 70.270 zł + 70.270 zł
4700 0 zł - 10.000 zł + 10.000 zł
zmniejszenia: 0 zł - 236.200 zł 0 zł
zwiększenia: 0 zł 0 zł + 236.200 zł
ogółem: 0 zł - 236.200 zł + 236.200 zł

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu wydatków o kwotę 2.347.891 zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania:
- zadania bieżące na kwotę 1.747.891 zł, z tego
• 10.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w ramach konkursu rowerowa szkoła (dz. 801 rozdz. 80120),
• 100.000 zł z przeznaczeniem na promocję zdrowia - „Biała Niedziela” (dz. 851 rozdz. 85195),
• 30.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych w dyscyplinach indywidualnych (dz. 926 rozdz. 92605),
• 1.607.891 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zadaniach oświatowych realizowanych przez powiat, w związku z zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2014 rok,
- zadania inwestycyjne na kwotę 600.000 zł, z tego:
• 250.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, z tego: dofinansowanie zakupu radiowozu w wysokości 105.000 zł i modernizacja pomieszczeń i renowacja elewacji w wysokości 145.000 zł (dz. 754 rozdz. 75404),
• 300.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na modernizację oddziału urologicznego (dz. 851 rozdz. 85195),
• 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na wydatki związane z modernizacją budynku (dz. 921 rozdz. 92116),
b) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie oraz przechowywanie pojazdów (kwota 40.000 zł) oraz w związku z niekorzystnymi wyrokami sądowymi i decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawach zwrotu opłaty za wydawanie kart pojazdu (kwota 50.000 zł),
c) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 375 zł w ramach realizacji projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” (środki pochodzą ze zmniejszonych wydatków w zadaniach miasta),
d) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 50.000 zł,
e) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 222 zł i rozdz. 80130 o kwotę 90.842 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w 2014 roku,
f) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 40.000 zł w związku, ze zmniejszeniem liczby uczniów w niepublicznych szkołach zawodowych,
g) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 68.000 zł i przeznaczeniu jej na zadana miasta w zakresie realizacji zadania pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jako wkład własny miasta,
h) zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 1.200.000 zł planowanych wydatków na udział własny w realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego” w związku z nie uzyskaniem dofinansowania,
i) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami w następujących działach i rozdziałach:
- dz. 852 rozdz. 85201 na kwotę 47.400 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- dz. 852 rozdz. 85204 na kwotę 66.365 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

5. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie” do uchwały budżetowej
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2014” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 108/2014 z dnia 28 marca 2014 roku polegających na:
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2014 roku, nr FB-I.3111.67.2014.4 w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 roku do 2013 roku realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, który został przyjęty przez Radę Ministrów,
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku, nr FB-I.3111.82.2014.5 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2014 roku, nr FB-I.3111.91.2014.4 w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 3.766 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w formie dotacji celowej, realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2014 roku, nr FB-I.3111.88.2014.5 o kwotę 209.138 zł z przeznaczenie na pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 4.296 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczeń rodzinnych.
b) nr 131/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku polegających na:
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2014 roku, nr FB-I.3111.111.2014.3 w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%,
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2014 roku, nr FB-I.3111.110.2014.8 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
c) nr 141/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku polegających na:
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2014 roku, nr FB-I.3111.117.2014.3 w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 35.648,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 17 kwietnia 2014 roku, nr DLS 3101-7/14 w dz. 751 rozdz. 75113 o kwotę 44.538,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi” do uchwały budżetowej
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2014” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 80/2014 z dnia 7 marca 2014 roku polegających na zwiększeniu planu dotacji w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 34.090 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.35.2014.4 z dnia 19 lutego 2014 roku w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa,
b) nr 109/2014 z dnia 28 marca 2014 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 6.129 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzory Budowlanego
- w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 275 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie kwalifikacji wojskowej,
c) nr 132/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku polegających na:
- zwiększeniu zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2014 roku, nr FB-I.3111.115.2014.5 w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.857 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową,
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75045 na kwotę 1.000 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie kwalifikacji wojskowej.

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2014 rok”
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2014” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 93/2014 z dnia 20 marca 2014 roku polegającym na zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85334 o kwotę 171.450 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.39.2014.7 z dnia 13 marca 2014 roku z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez gminy, w zakresie określonym w art. 21 (zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatrianta na podstawie zawartego porozumienia) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zmianami).

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na 2014 rok”
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na:
- zwiększeniu o kwotę 15.000 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na doposażenie infrastruktury bazy wodniackiej w ramach realizacji zadań „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”,
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet na kwotę 70.200 zł, w tym wyodrębnienie środków na działania profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom poprzez sport, rekreacje i kulturę w wysokości 30.000 zł.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na:
- zmniejszenia o kwotę 1.200.000 zł inwestycji wieloletnich,
- zwiększenie o kwotę 300.000 zł inwestycji jednorocznych,
- zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 420.000 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł (dot. modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej),
- zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wysokości 300.000 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 50.000 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 15.000 zł (dot. doposażenia infrastruktury bazy wodniackiej),
- wprowadzeniu poz. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” dla Komendy Miejskiej Policji w wysokości 250.000 zł.

10. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
- zmniejszenia o kwotę 150.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa miejskich ścieżek rowerowych”,
- zwiększenia o kwotę 150.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa nawierzchni chodników”,
- zmniejszenia o kwotę 1.200.000 zł na zadaniu „Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Chrobrego”.

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
- zwiększenia o kwotę 300.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynków na przyjęcie w szkołach dzieci 6-cio letnich”,
- zmian pomiędzy źródłami finansowania na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Estkowskiego na odcinku od Ronda Roszarnia do granicy miasta” w następujący sposób:
• zmniejszenie w poz. „Urząd Miasta Leszna” o kwotę 120.000 zł,
• zwiększenie w poz. „dotacja” o kwotę 120.000 zł (w tym: zwiększenie dotacji o kwotę 720.000 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz zmniejszenie o kwotę 600.000 zł pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego),
- zmian pomiędzy źródłami finansowania na zadaniu pn.: „Budowa ul. Rzemieślniczej” w następujący sposób:
• zmniejszenie w poz. „emisja obligacji komunalnych” o kwotę 600.000 zł,
• zwiększenie w poz. „dotacja” o kwotę 600.000 zł,
- zmian pomiędzy źródłami finansowania na zadaniu pn.: „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” w następujący sposób:
• zmniejszenie w poz. „Urząd Miasta Leszna” o kwotę 600.000 zł,
• zwiększenie w poz. „emisja obligacji komunalnych” o kwotę 600.000 zł,
- zmniejszeniu o kwotę 7.143 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie ławeczki Romana Maciejewskiego”,
- zwiększeniu o kwotę 7.143 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykonanie pomnika Żołnierzy Wyklętych - realizacja elementów”.

12. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się aktualizacji Załącznika polegającego na zmianach w wydatkach inwestycyjnych w następujących samorządowych zakładach budżetowych:
- w Miejskim Zakładzie Zielni:
- zmniejszenie w poz. „Budowa placu zabaw” o kwotę 6.000 zł,
- zwiększenie w poz. „Modernizacja Parku 1000-lecia i Mini ZOO” o kwotę 50.000 zł,
- zwiększenie w poz. „Modernizacja Parku Jonstona” o kwotę 150.000 zł,
- wprowadzeniu poz. „Zakup kosiarki samojezdnej” w wysokości 6.000 zł,
- w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych:
- zwiększenie w poz. „zmiana systemu ogrzewania” o kwotę 220.000 zł.

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na:
- zwiększeniu dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 43.000 zł,
- zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 113.390 zł,
- zwiększenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 420.000 zł,
- zwiększeniu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 50.000 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 40.000 zł oraz zmiany pomiędzy jednostkami na kwotę 190.000 zł,
 zwiększeniu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 60.000 zł,
 zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 230.000 zł,
 zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 15.000 zł,
 zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 50.000 zł.

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 107/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 marca 2014 roku oraz Zarządzeniem nr 130/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 kwietnia 2014 roku polegających na zmniejszeniu planu wydatków dotyczących przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w wysokości 8.564 zł oraz zmianach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.000 zł w celu wyodrębniania środków na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony powietrz atmosferycznego i klimatu.

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 7.000.000 zł,
 zwiększeniu rozchodów w związku z planowanym wcześniejszym wykupem wyemitowanych obligacji komunalnych o kwotę 3.000.000 zł.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-05-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.