Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: SZKO?Y PODSTAWOWEJ NR 13 im. Kr??la Stanis??awa Leszczy??skiego w Lesznie, ul. Rejtana 1

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: SZKO?Y PODSTAWOWEJ NR 13 im. Kr??la Stanis??awa Leszczy??skiego w Lesznie, ul. Rejtana 1


Prezydent Miasta Leszna
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

- SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, ul. Rejtana 1

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1/ ukończył studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2/ ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4/ uzyskał:
a/ co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b/ pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c/ w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5/ spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
6/ nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz.191 ze zmianami), a w
przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012,
poz. 572 ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
dyscyplinarne;
7/ nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
8/ nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;
9/ nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168);

2. Do konkursu może przystąpić również osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia
łącznie następujące wymagania:
1/ posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) –stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederacji Szwajcarskiej;
2/ ukończyła studia magisterskie;
3/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
4/ ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5/ nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6/ spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt 2, 5, 7, 9.

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu;
2/ koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
3/ poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego
obywatelstwo kandydata;
4/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
nie będącej nauczycielem;
5/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w ppkt. 4/;
6/ oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8/ oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9/ oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168);
11/ oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U.
z 2013, poz. 1388);
12/ oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13/ oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz.191
ze zmianami), lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2014 r., poz.572) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15/ oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z
pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
16/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i dopiskiem „KONKURS na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13”, w terminie do dnia 28 maja 2014 r. do godz. 15.00
bezpośrednio w Wydziale Edukacji Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno
ul. Przemysłowa 10 – pokój nr 12.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Leszna.
Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta
Leszno ( www.bip.leszno.pl ).
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni pisemnie.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: Magdalena Poprawska
Opublikowany dnia: 2014-05-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.