Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Nab??r na stanowisko ds. administracji w Zespole Szk???? Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie

Nab??r na stanowisko ds. administracji w Zespole Szk???? Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie


Nabór na stanowisko ds. administracji
w Zespole Szkół Elektroniczno-
-Telekomunikacyjnych w Lesznie

1. Dyrektor Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie ogłasza nabór na stanowisko ds. administracji w Zespole Szkół Elektroniczno-
-Telekomunikacyjnych.

2. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie,
f) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i prawa oświatowego,
g) dobra znajomość obsługi komputera – programy ze środowiska MS Office: Word, Excel, Outlook, Publisher.

3. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomicznym,
b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem urzędów administracji państwowej i samorządowej,
c) doświadczenie zawodowe w administracji oświatowej,
d) znajomość programów komputerowych:VulcanOptivumi ProgMan, aplikacja SIO,
e) umiejętność korzystania z przepisów prawa,
f) umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole, umiejętność nawiązywania kontaktów,
g) zdolność szybkiego podejmowania decyzji, dynamika działania,
h) zdyscyplinowanie, sumienność, systematyczność.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) kompleksowa obsługa sekretariatu szkoły,
b) prowadzenie dokumentacji uczniowskiej w bazie danych VULCAN,
c) sporządzanie sprawozdawczości (SIO - System Informacji Oświatowej),
d) przekazywane danych o uczniach do OKE (egzamin maturalny, egzaminy zawodowe),
e) obsługa elektronicznego naboru do szkoły – ProgMan,
f) opieka nad dokumentacją szkoły,
g) archiwizacja dokumentacji szkolnej.

5. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie (do pobrania w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
e) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania w załącznikach do niniejszego ogłoszenia).

6. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych
w Lesznie, ul.Kilińskiego 4, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) termin rozpoczęcia pracy: 1 czerwca 2014 r.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Elektroniczno-
-Telekomunikacyjnych w Lesznie, 64-100 Leszno ul. Kilińskiego 4, osobiście
lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 19 maja 2014 r. do godziny 900
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. administracji”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych, nie przechodzą
do dalszego etapu rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Elektroniczno--Telekomunikacyjnych w Lesznie. Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Dyrektor
Zespołu Szkół
Elektroniczno-Telekomunikacyjnych
w Lesznie
mgr Janina Piotrowiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Janina Piotrowiak
Informację wprowadził: Magdalena Poprawska
Opublikowany dnia: 2014-05-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.