Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIII/392/2005

Uchwa??a nr XXXIII/392/2005

Numer uchwa??y: 2005/33/392
Numer sesji: 33
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXIII/392/ 2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia  29 listopada 2005 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

 

 

                               

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym  (tekst jednolity  Dz. U.  z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10  ust. 1  i 2  ustawy  z  dnia  12  stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.  z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami)
Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

 

1.      od  samochodu  ciężarowego  o dopuszczalnej  masie całkowitej  pojazdu od 3,5 t do 5,5 t włącznie, w zależności od roku produkcji pojazdu:

 

 

bez urządzeń służących            z urządzeniami służącymi

ograniczeniu emisji                 ograniczeniu emisji

spalin                                      spalin

 

 

1) do 1996r.  włącznie                                          302      zł,                    272     

2) od 1997r. do 2001r. włącznie                           272      zł,                    244     

3) od 2002r. do 2004r. włącznie                           241      zł,                    217     

4) od 2005r.                                                         211      zł,                    190     

 

2.  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t            włącznie , w zależności od roku produkcji pojazdu:

 

 

bez urządzeń służących            z urządzeniami służącymi

ograniczeniu emisji                 ograniczeniu emisji

spalin                                      spalin

 

 

     1) do 1996r. włącznie                                            503      zł,                    453     

     2) od 1997r. do 2001r. włącznie                            453      zł,                    407     

     3) od 2002r. do 2004r. włącznie                            402      zł,                    362     

     4) od 2005r.                                                          352      zł,                    317     

 

 

 

 

 

 

3.      od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej

9 t  i poniżej 12 t , w zależności od roku produkcji pojazdu:

 

bez urządzeń służących            z urządzeniami służącymi

ograniczeniu emisji                 ograniczeniu emisji

spalin                                      spalin

 

1) do 1996r. włącznie                                           604      zł,                    543     

2) od 1997r. do 2001r. włącznie                           543      zł,                    489     

3) od 2002r. do 2004r. włącznie                           483      zł,                    435     

4) od 2005r                                                          423      zł,                    380     

 

4.   od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej     

      niż  12 t,  stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

5.   od ciągnika  siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z  naczepą        lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od  3,5 t i poniżej 12 t,       w zależności od roku produkcji pojazdu:

 

bez urządzeń służących            z urządzeniami służącymi

ograniczeniu emisji                 ograniczeniu emisji

spalin                                      spalin

 

     1) do 1996r. włącznie                                            435      zł,                    391     

     2) od 1997r. do 2001r. włącznie                            391      zł,                    352     

     3) od 2002r. do 2004r. włącznie                            348      zł,                    313     

    4) od 2005r .                                                         304      zł,                    274     

 

 

6.   od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą , o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów równej lub wyższej        niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 (tabela nr 1) do  niniejszej       uchwały.

 

 

7.   od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
      masę całkowitą  od 7 t i poniżej 12 t , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
      rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od roku produkcji
      przyczepy  i naczepy:

 

bez urządzeń służących            z urządzeniami służącymi

ograniczeniu emisji                 ograniczeniu emisji

spalin                                      spalin lub od przyczep

                                               naczep nie powodujących

                                               emisji spalin

 

    1) do 1996r. włącznie                                             362      zł,                    326     

    2) od 1997r. do 2001r. włącznie                             326      zł,                    294     

    3) od 2002r. do 2004r. włącznie                             290      zł,                    261     

    4) od 2005r.                                                           254      zł,                    228     

 

 

8.   od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  dopuszczalną        masę całkowitą równą lub wyższą niż  12 t, z wyjątkiem związanych  wyłącznie       z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku       określone są w załączniku Nr 2 (tabela nr 2) do niniejszej uchwały.  

 

 

 

9.    od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc,  w zależności od roku produkcji pojazdu:

 

bez urządzeń służących            z urządzeniami służącymi

ograniczeniu emisji                 ograniczeniu emisji

spalin                                      spalin

 

    1) do 1996r. włącznie                                             704      zł,                    634     

    2) od 1997r. do 2001r. włącznie                             634      zł,                    570     

    3) od 2002r. do 2004r. włącznie                             563      zł,                    507     

    4) od 2005r.                                                           493      zł,                    444     

 

 

9a.  od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia  równej lub wyższej niż 30, w zależności od roku  produkcji pojazdu:

 

bez urządzeń służących            z urządzeniami służącymi

ograniczeniu emisji                 ograniczeniu emisji

spalin                                      spalin

 

      1) do 1996r. włącznie                                           1246    zł,                    1122   

      2) od 1997r. do 2001r. włącznie                           1122    zł,                    1010   

      3) od 2002r. do 2004r. włącznie                             997    zł,                      897   

      4) od 2005r.                                                           872    zł,                      785   

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XXIV/243/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały XIV/128/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2004 r. Nr 178, poz. 3914).

 

 

§ 3

 

 

                 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                               Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                           Wojciech Rajewski    

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

 

do uchwały nr XXXIII/392/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006

 

 

Określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Miasta Leszna należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa. Minister Finansów ogłosił na rok 2006 stawki maksymalne wyższe od stawek ubiegłorocznych o 2,5 %.

 

Stawki minimalne na rok 2006 uległy zmianie. Zmiana ich jest uzależniona od procentowego wskaźnika EURO. Kurs EURO ogłoszony na pierwszy roboczy dzień października 2005 r. (który przypadł na dzień 3 października) wyniósł 3,9180 zł, a zatem uległ zmniejszeniu o 10,21% w stosunku do kursu EURO ogłoszonego na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedniego, który dnia 1 października 2004 r. wynosił 4,3634 zł. Stawki minimalne podatku od środków transportowych zostały przeliczone zgodnie z tym wskaźnikiem i zaokrąglone w górę do pełnych groszy.

 

Prezydent Miasta Leszna proponuje pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na poziomie  2005 r.  z wyjątkiem czterech przypadków:

1)      w załączniku nr 1 w pozycji CZTERY OSIE I WIĘCEJ / Dopuszczalna Masa Całkowita od 29 do 31 ton włącznie / inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

stawka obowiązująca w roku 2005 – 2.452,80 zł

stawka proponowana na rok 2006 – 2.453,00 zł

2)      w załączniku nr 1 w pozycji CZTERY OSIE I WIĘCEJ / Dopuszczalna Masa Całkowita od 31 ton / inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

stawka obowiązująca w roku 2005 – 2.452,80 zł

      stawka proponowana na rok 2006 – 2.453,00 zł

3)      w załączniku nr 2 tabela nr 1 w pozycji DWIE OSIE / Dopuszczalna Masa Całkowita od 31 ton / inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

stawka obowiązująca w roku 2005 – 1.937,76 zł

      stawka proponowana na rok 2006 – 1.936,00 zł

4)      w załączniku nr 2 tabela nr 1 w pozycji TRZY OSIE / Dopuszczalna Masa Całkowita od 40 ton / inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

stawka obowiązująca w roku 2005 – 2.548,65 zł

      stawka proponowana na rok 2006 – 2.505,00 zł

Zmiana stawek wymienionych w punkcie 1 i 2 spowodowana jest zaokrągleniem kwot stawek do pełnych złotych. 

Stawki wyszczególnione w punkcie 3 i 4 uległy obniżeniu, ponieważ obowiązujące stawki w roku 2005 przekroczyłyby stawki maksymalne z roku 2006. 

 

Ponadto kontynuując przyjętą zasadę różnicowania stawek środków transportowych ze względu na ich wiek, należy dokonać zmian w poszczególnych przedziałach wiekowych w następujący sposób:

· pierwszy przedział wiekowy:

  do 1995 r. włącznie:

  zmienić na:

  do 1996 r. włącznie.

· drugi przedział wiekowy:

  od 1996 r. do 2000 r. włącznie:

  zmienić na:

  od 1997 r. do 2001 r. włącznie:

· trzeci przedział wiekowy:

  od 2001 r. do 2003 r. włącznie:

  zmienić na:

  od 2002 r. do 2004 r. włącznie:

· czwarty przedział wiekowy:

  od 2004 r.

  zmienić na:

  od 2005 r.

 

Pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na poziomie 2005 roku, może zaktywizować podmioty gospodarcze do rozwoju działalności i  do powstania nowych przedsiębiorstw, co z kolei spowoduje powstanie nowych miejsc pracy.

 

 

Opracował:

 

Wydział Finansów

Referat Dochodów


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.