Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIII/390/2005

Uchwa??a nr XXXIII/390/2005

Numer uchwa??y: 2005/33/390
Numer sesji: 33
Rok: 2005

 

UCHWAŁA nr XXXIII/390/2005

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 listopada 2005 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

§1.

1.      Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenie zwrotu kwoty 1.400.000 zł (słownie: milion czterysta tysięcy złotych), pochodzącej z umorzenia części pożyczki, udzielonej na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w  dniu 21.12.1998 r. – umowa pożyczki nr 475/98/W-21/OW-OK/P.

2.      Kwota, o której mowa w ust. 1 przeznaczona zostanie na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w celu dociążenia podczyszczalni w osiedlu Zaborowo dla ochrony ujęć wody pitnej”.

3.      Weksel, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku nie wywiązania się przez miasto Leszno z umowy o przeznaczeniu umorzonej kwoty na zadanie, o którym mowa w  ust. 2.

4.      Źródłem zabezpieczenia weksla in blanco będą dochody miasta Leszna z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                    Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                                       Wojciech Rajewski

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XXXIII/390/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

 

Jednym z warunków umorzenia części pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest przeznaczenie umorzonej kwoty 1.400.000 złotych na inwestycje proekologiczne. We wniosku o umorzenie części pożyczki zaciągniętej na zadanie pn.: „Oczyszczalnia ścieków – część biologiczna – dla miasta Leszna” na podstawie umowy pożyczki nr 475/98/W-21/OW-OK/P z dn. 21.12.1998 r. wskazano zadanie pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w celu dociążenia podczyszczalni w osiedlu Zaborowo dla ochrony ujęć wody pitnej”. Z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostanie zawarta umowa o przeznaczeniu umorzonej kwoty na zadanie wskazane we wniosku. Do zawarcia powyższej umowy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymaga przedstawienia uchwały Rady Miejskiej Leszna w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego jako zabezpieczenia wykonania umowy.

 

 

 

 

Opracował:                                                                                                   

 

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.