Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wybory » Wybory 2014 » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 » Rejestr wyborc??w

Rejestr wyborc??w


Stały rejestr wyborców obejmuje  osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich. W tej części wyborcy będący obawatelami polskimi zameldowani na pobyt stały na terenie gminy wpisywani są do rejestru z urzędu.


Dopisanie do rejestru wyborców w części A.


  • Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały oraz nie zamieszkały, ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały, może być wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy.

  • Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały może być dopisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy.                                                                                                          


Wniosek o dopisanie do Rejestru Wyborców można składać cały rok ,najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu. 
Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w RP. W tej części wyborcy wpisywani są na własny pisemny wniosek.
Do wniosku dołącza się:


1. kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy

2. pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.


Opłaty: 


Czynności nie podlegją opłacie skarbowej


Termin załatwienia sprawy: 


Decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców zostaje wydana w terminie  3 dni od daty złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy:   • Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

  • Każdy może wnieść do prezydenta miasta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.

  • Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna do właściwego miejscowo sądu rejonowego.


Podstawa prawna:   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., nr 21, poz. 112)

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011r., Nr 158, poz. 941).

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Informację wprowadził: Maciej Dziamski - tel: 065 529 81 21
Opublikowany dnia: 2014-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.