Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIII/391/2005

Uchwa??a nr XXXIII/391/2005

Numer uchwa??y: 2005/33/391
Numer sesji: 33
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXIII/391/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.  z 2002 r. Nr 9 poz. 84  ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

 

 

1)  od gruntów:

 

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  ­–  0,60 zł od 1 m2   powierzchni

 

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –  3,60 zł od 1 ha powierzchni

 

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,18 zł od 1 m2 powierzchni

 

 

2)      od budynków lub ich części:

 

a)    mieszkalnych    0,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
    – 
16,90 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym    8,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń   zdrowotnych    3,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 2 lit. f    5,60 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej

 

f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  6,00 zł   od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

 

3)      od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz  ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XXIV/241/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 16 grudnia 2004 r. Nr 178, poz. 3912).

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący      

                                                                                           Rady Miejskiej Leszna                                    

                                                                                                         

 Wojciech Rajewski    

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

do uchwały Rady Miejskiej Leszna  nr XXXIII/ 391/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006

 

 

Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie miasta Leszna, należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.

 

Prezydent Miasta Leszna proponuje utrzymanie stawek związanych z działalnością gospodarczą na poziomie stawek roku 2005, tj.

·        0,60 zł od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,

·        16,90 zł od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Najwyższy wzrost stawek proponuje się:

·      od pozostałych gruntów o 12,5% w stosunku do stawki z roku 2005, kwotowo jest to wzrost stawki o 0,02 zł od 1 m2 (stawka maksymalna w roku 2005 – 0,32 zł, w 2006 – 0,33 zł, a stawka obowiązująca w mieście Lesznie w roku 2005 – 0,16 zł od 1 m2)

·      od budynków mieszkalnych o 4,08% w stosunku do stawki z roku 2005, kwotowo jest to wzrost stawki o 0,02 zł od 1 m2 (stawka maksymalna w roku 2005 – 0,54 zł, w 2006 – 0,56 zł, a stawka obowiązująca w mieście Lesznie w roku 2005 – 0,49 zł od 1 m2)

 

Generalnie stawki proponowane przez Prezydenta Miasta Leszna są niższe od stawek maksymalnych, określonych przez Ministra Finansów.

Utrzymano zasadę wprowadzoną przez Radę Miejską w 2000 roku, dotyczącą zróżnicowania stawek w „pozostałych budynkach”, tj. takich, których konstrukcja jest inna niż murowana.

 

 

Opracował:                                                                                      

Wydział Finansów

Referat Dochodów
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.