Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ??Wykonanie prac remontowych w budynkach Urz?du Miasta Leszna?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ??Wykonanie prac remontowych w budynkach Urz?du Miasta Leszna?.

Data publikacji: 14.04.2014r.
Termin sk??adania ofert: ----------

OR – A.271.01.2014                                                                     Leszno, dnia 14 kwietnia 2014 roku
           
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________________________
 
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie prac remontowych w budynkach Urzędu Miasta Leszna”.
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta nr 1 –       ANIX Nieruchomości i Inwestycje Jarosław Tadeusz i Maciej Halec Sp. j.
ul. Rawicka 42, 60 – 113 Poznań
Cena ofertowa: 36.314,46 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 2 –       Przedsiębiorstwo Budowlane TOM – BUD Tomasz Hryniszak
ul. Obrońców Lwowa 4, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 25.177,14 zł brutto
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oferta ww. Wykonawcy została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.
Zamawiający w rozdziale 6 pkt 1 ppkt 1 SIWZ wymagał, aby Wykonawca wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) przedłożył wypełnione kosztorysy ofertowe na każde pomieszczenie – budynek objęty zamówieniem tj.: Budynek administracyjny ul. Lipowa 32, Biuro Strefy Płatnego Parkowania ul. Poniatowskiego 11, Budynek administracyjny ul. Wałowa 5 (Wydział Komunikacji), Rynek Ratusz – Sala Ślubów, Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wyżej wymienione kosztorysy ofertowe nie zostały przez Wykonawcę załączone do złożonej oferty.
 
Oferta nr 3 –       Usługi Budowlane i Transportowe Władysław Kalbarczyk
ul. Święciechowska 21a, 64 – 100 Leszno
Cena Ofertowa: 33.569,22 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono ww. Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę uznano za odrzuconą.
Powodem wykluczenia jest niedostarczenie pomimo wezwania do uzupełnienia oferty wymaganej polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie mniejszą niż 100 000zł.
 
Oferta nr 4 –       Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak
Oś. 700 – lecia 20 Krzycko Wielkie, 64 – 117 Krzycko Małe
Cena ofertowa: 30.515,41 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  
Oferta Nr 5 –       Firma Ogólnobudowlana Adam Żak Kłoda 16A/7, 64 – 130 Rydzyna
Cena ofertowa: 33.077,81 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) wykluczono ww. Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust. 4 oraz z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę uznano za odrzuconą.
Powodem wykluczenia jest zapłata składki ubezpieczenia w wymaganej wysokości po upływie terminu składania ofert tj. po 04.04.2014 roku.
Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
2.    W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak Oś. 700 – lecia 20 Krzycko Wielkie, 64 – 117 Krzycko Małe,którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2014-04-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.