Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXXVI/ 519 /2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 kwietnia 2014 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIII/386/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podzia??u Miasta Leszna na obwody g??osowania, ustalenia ich numer??w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Leszna.

UCHWA?A NR XXXVI/ 519 /2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 kwietnia 2014 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIII/386/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podzia??u Miasta Leszna na obwody g??osowania, ustalenia ich numer??w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 519
Numer sesji: 36
Rok: 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/ 519 /2014
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 10 kwietnia 2014 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/386/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta Leszna na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Leszna.

Na podstawie art. 12 § 2, 3, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz., 112 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1
1. Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów głosowania: Nr 28, Nr 30 i Nr 32 utworzonych na terenie Miasta Leszna Uchwałą Nr XXIII/386/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta Leszna na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Leszna, poprzez dopisanie nowych nazw ulic
i rozszerzenie numeracji porządkowej budynków. Zmiany polegają na:
- w obwodzie głosowania Nr 28 dopisano ul. Czesława Miłosza
- w obwodzie głosowania Nr 30 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
zmieniono zapis dot. numeracji budynków: z 1-55 niep. i 4-64 parz., na 1-55a
niep. i 4-64 parz.
- w obwodzie głosowania Nr 32 przy ul. Dożynkowej zmieniono zapis dot.
numeracji budynków: z 1-23a niep. i 2-34d parz., na 1-23b niep. i 2-34d.
parz.

2. Zmienia się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 z dotychczasowej mieszczącej się w budynku Leszczyńskiej Rady FSNT – NOT, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 9a, na Przedszkole nr 8, ul. Jagiellońska 6.

§ 2
Wykaz obwodów głosowania uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYK


U Z A S A D N I E N I E


do Uchwały Nr XXXVI/519/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/386/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta Leszna na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Leszna.


Uchwałą Nr XXIII/386/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. Rada Miejska Leszna dokonała podziału miasta na 34 obwody głosowania, określając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały.

Art. 12 § 2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21. poz. 112 ze zmianami) stanowi, iż podział miasta na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek prezydenta Miasta.

W przedłożonym projekcie uchwały ujęto następujące zmiany:
- w obwodzie głosowania Nr 9 zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej
z dotychczasowej mieszczącej się w budynku Leszczyńskiej Rady FSNT – NOT,
ul. gen. Władysława Sikorskiego 9a, na Przedszkole nr 8, ul. Jagiellońska 6.
- w obwodzie głosowania Nr 28 dopisano ul. Czesława Miłosza
- w obwodzie głosowania Nr 30 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zmieniono
zapis dot. numeracji budynków: z 1-55 niep. i 4-64 parz., na 1-55a niep. i 4-64 parz.
- w obwodzie głosowania Nr 32 przy ul. Dożynkowej zmieniono zapis dot. numeracji
budynków: z 1-23a niep. i 2-34d parz., na 1-23b niep. i 2-34d parz.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest zasadne.

Obwodami stałymi są obwody głosowania od Nr 2 do Nr 33, natomiast odrębnymi obwodami głosowania są obwody Nr 1 (Wojewódzki Szpital Zespolony) i Nr 34 (Areszt Śledczy), które tworzone są każdorazowo dla danych wyborów.Opracował:

Urzędnik Wyborczy
Miasta Leszna

Maciej DZIAMSKI
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.