Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XL/494/2006

Uchwa??a nr XL/494/2006

Numer uchwa??y: 2006/40/494
Numer sesji: 40
Rok: 2006

 

Uchwała Nr XL/494/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 października 2006 roku

w sprawie: przyjęcia programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna

                    z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi

                               w sferze pożytku publicznego na rok 2007.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                   (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§1

Przyjmuje się program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2007, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

 

§2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr XXXII/377/2005 z dnia 27 października 2005 r.                   w sprawie przyjęcia programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                           Wojciech Rajewski

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały nr XL/494/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 05 października 2006 roku

w sprawie: przyjęcia programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna

                               z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającym
                               w sferze pożytku publicznego na rok 2007.

 

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa                 w  art. 3 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz art. 131 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.) istnieje możliwość powierzania i wspierania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na finansowanie                    i dofinansowanie ich realizacji.

Dotychczasowe współdziałanie z organizacjami pozarządowymi sugeruje kontynuację już wypracowanych form współpracy. Realizacja tej uchwały pozwoli pełniej wykorzystać instytucje pożytku publicznego w zaspokajaniu potrzeb społecznych naszego miasta. Organizacje te realizują zadania w zakresie: ochrony praw dziecka, ochrony rodziny, łagodzenia skutków biedy, bezrobocia, profilaktyki uzależnień, profilaktyki społecznej i zdrowotnej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działań obywatelskich, kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu oraz innych.

Uchwała ta porządkuje pod względem prawnym, merytorycznym i finansowym współpracę organów samorządu Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Jej zapisy były konsultowane z przedstawicielami organizacji pozarządowych miasta Leszna.

Uwzględniając powyższe, oraz obowiązek podejmowania uchwał z rokiem budżetowym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

 

Opracował:                                                                                                  

MOPR           


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.