Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIV/409/2005

Uchwa??a nr XXXIV/409/2005

Numer uchwa??y: 2005/34/409
Numer sesji: 34
Rok: 2005

 

UCHWAŁA   Nr XXXIV/409/2005

 

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

w sprawie:                  zmiany uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXIX/315/2005 z dnia      21 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego   w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich:  Priorytet 1.  pn. „ Aktywna polityka rynku pracy  oraz integracji zawodowej i społecznej” Działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży”

 

 

Na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 17 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  i w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  20 kwietnia  2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  Nr  99,  poz. 1001  późn. zm. ) Rada Miejska  Leszna  uchwala  co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr XXIX/315/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. § 1 otrzymuje brzmienie:

Zatwierdza się wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie pn. „Pierwsza szansa na rynku pracy”– na kwotę 973.256,30 PLN opracowany w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu  konkurs  o dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektów  w ramach Sektorowego  Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  na lata 2004 – 2006  Priorytet 1.  „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji  zawodowej i społecznej”  Działanie 1.2  „Perspektywy dla młodzieży” schemat a/  Wspieranie młodzieży na rynku pracy.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                         Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                          Wojciech RAJEWSKI

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały nr XXXIV/409/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXIX/315/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich:  Priorytet 1. pn. „ Aktywna polityka rynku pracy  oraz integracji zawodowej i społecznej” Działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży”

 

 

Zmiany przedstawione w uchwale wynikają ze zwiększonego udziału finansowego pracodawców w projekcie pn. „Pierwsza szansa na rynku pracy”.

Pracodawcy zatrudniający osoby bezrobotne do 25 roku życia – zarejestrowane  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie – w ramach subsydiowanego zatrudnienia wypłacają wyższe wynagrodzenia  od zaplanowanych w ww. projekcie, co jest  oczywiście  korzystne dla osób  bezrobotnych. W projekcie założono wypłacanie przez pracodawców osobom zatrudnionym w ramach projektu najniższego wynagrodzenia. Wyższe kwoty wynagrodzenia zwiększają kwotę wydatków ponoszonych przez pracodawców, przy nie zmienionym udziale środków publicznych.  

 

Większy udział środków prywatnych (pracodawców) powoduje zwiększenie wartości całkowitej projektu z  968.777,82 PLN do 973. 256,30 PLN.

 

 

 

 

 

Opracował:                                                                                       

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.