Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIV/403/2005

Uchwa??a nr XXXIV/403/2005

Numer uchwa??y: 2005/34/403
Numer sesji: 34
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXIV/403/2005

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (DZ. U. z 2005 Nr 179 poz. 1485) Rada Miejska Leszna stanowi co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

Wojciech Rajewski

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXIV/403/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu                              Przeciwdziałania Narkomanii

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy należy:

1)      zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

2)      udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;

3)      prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej       w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci  i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,   a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4)      wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

5)      pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.

Ustawa nakłada na gminę obowiązek posiadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowanego ze środków pochodzących z opłat za handel alkoholem.

Program został przyjęty jednogłośnie na posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 12.12.2005 roku.

 

 

Opracowało:

Biuro ds. Uzależnień

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.