Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXV/518/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie: taryfy op??at za przew??z os??b, baga??u i zwierz?t ??rodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, ??wi?ciechowa.

Uchwa??a Nr XXXV/518/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie: taryfy op??at za przew??z os??b, baga??u i zwierz?t ??rodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, ??wi?ciechowa.

Numer uchwa??y: 518
Numer sesji: 35
Rok: 2014Uchwała Nr XXXV/518/2014
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 06 marca 2014 roku

w sprawie: taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 385), Rada Miejska Leszna postanawia:
§ 1
Zasady ogólne

1. Niniejszą Uchwałą ustala się ceny i opłaty, zwolnienia oraz ulgi w cenach za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze określonym w pkt.2.
2. Ustalenia niniejszej Uchwały obowiązują na terenie miasta Leszna, na terenie miasta i gminy Rydzyna oraz na terenie gminy Lipno i gminy Święciechowa, na obszarze których Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie przejął wykonywanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych.
3. Taryfę opłat stosuje się łącznie z Regulaminem przewozu osób, bagażu i zwierząt obowiązującym w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Lesznie.
4. W przewozach środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz na liniach komunikacyjnych poza granicami administracyjnymi miasta Leszna obowiązują tylko bilety Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.
a) dwa bilety ulgowe zastępują bilet normalny i uprawniają do przejazdu według taryfy normalnej,
b) bilet normalny nie zastępuje dwóch biletów ulgowych i nie uprawnia do przejazdu dwóch osób według taryfy ulgowej.
§ 2
Opłaty taryfowe

1. W przewozach osób na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna stosuje się następujące rodzaje i ceny biletów:
a) bilet jednorazowy – uprawnia do jednorazowego przejazdu,
b) bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy w autobusie nie podlega kasowaniu i jest ważny tylko na kurs, na którym został wykupiony,
c) bilet miesięczny sieciowy imienny – uprawnia do przejazdu we wszystkie dni miesiąca,
d) bilet dekadowy sieciowy imienny – uprawnia do przejazdu w danej dekadzie, za dekadę rozumie się okres kolejno następujących po sobie 10 dni.

W granicach administracyjnych miasta Leszna Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy
Bilet miesięczny sieciowy imienny Bilet dekadowy sieciowy imienny
Normalny 2,70 zł 3,20 zł 81,00 zł 35,00 zł
Ulgowy 1,35 zł 1,60 zł 40,50 zł 17,50 zł

2. W przewozach osób na liniach komunikacyjnych poza granicami administracyjnymi miasta
Leszna stosuje się następujące rodzaje i ceny biletów:
a) bilet jednorazowy – uprawnia do jednorazowego przejazdu,
b) bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy w autobusie nie podlega kasowaniu i jest ważny tylko na kurs, na którym został wykupiony,
c) bilet miesięczny sieciowy imienny – uprawnia do przejazdu we wszystkie dni miesiąca,
d) bilet dekadowy sieciowy imienny – uprawnia do przejazdu w danej dekadzie, za dekadę rozumie się okres kolejno następujących po sobie 10 dni.

Na trasie oraz w granicach administracyjnych miasta Leszna Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny sieciowy imienny Bilet dekadowy sieciowy imienny
Na trasie Tarnowa Łąka – Leszno
Normalny 6,10 zł 6,60 zł 174,00 zł 76,00 zł
Ulgowy 3,05 zł 3,30 zł 87,00 zł 38,00 zł
Na trasie Kłoda – Leszno
Normalny 5,10 zł 5,60 zł 154,00 zł 68,00 zł
Ulgowy 2,55 zł 2,80 zł 77,00 zł 34,00 zł
Na trasie Rydzyna – Leszno
Normalny 4,50 zł 5,00 zł 144,00 zł 64,00 zł
Ulgowy 2,25 zł 2,50 zł 72,00 zł 32,00 zł
Na trasie Dąbcze – Leszno
Normalny 4,30 zł 4,80 zł 134,00 zł 60,00 zł
Ulgowy 2,15 zł 2,40 zł 67,00 zł 30,00 zł
Na trasie Wilkowice – Leszno
Normalny 4,10 zł 4,60 zł 122,00 zł 54,00 zł
Ulgowy 2,05 zł 2,30 zł 61,00 zł 27,00 zł
Na trasie Święciechowa – Leszno
Normalny 3,90 zł 4,40 zł 112,00 zł 50,00 zł
Ulgowy 1,95 zł 2,20 zł 56,00 zł 25,00 zł
W granicach administracyjnych gmin: Rydzyna, Lipno, Święciechowa
Normalny 3,20 zł 3,70 zł
Ulgowy 1,60 zł 1,85 zł

3. Cena biletu za przewóz bagażu ręcznego i zwierząt na wszystkich liniach
komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz poza granicami administracyjnymi miasta Leszna wynosi 2,70 zł. Nie dotyczy przedmiotów stanowiących bagaż podręczny, który może być przewożony bezpłatnie.
4. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo braku dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, niezapłacenia należności za zabrane do autobusu rzeczy lub zwierzęta, względnie naruszenie przepisów o ich przewozie, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona powinna pobrać właściwą należność i opłatę dodatkową. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:
4.1 za przejazd bez ważnego biletu jako 50 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 135,00 zł,
4.2 za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu jako 40 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 108,00 zł,
4.3 za zabieranie ze sobą do środka transportowego bagażu i zwierząt za których przewóz przewidziane są opłaty, a przewożonych bez uiszczenia tych opłat jako 20 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 54,00 zł,
4.4 za zabieranie ze sobą do środka transportowego rzeczy wyłączonych z przewozu jako 20 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 54,00 zł.
5. Za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy przejazdu autobusu bez
uzasadnienia oraz za zabrudzenie wnętrza autobusu podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 150 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 405,00 zł.
6. Za przejazd bezpłatny lub ulgowy w oparciu o posiadany bilet ulgowy, ale bez posiadania przy sobie dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu – jak w ust. 4.2.
W przypadku okazania takiego dokumentu firmie upoważnionej do kontroli biletów w terminie 7 dni od dnia kontroli pasażer uiści opłatę manipulacyjną w wysokości 27,00 zł.
7. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej wysokość opłat
ustalonych w sposób określony w ust. 4 obniża się o 50 %. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od jej nałożenia opłatę dodatkową obniża się o 30 %.

§ 3
Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

1. Ustawowe uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów przysługują:

Określenie grupy osób uprawnionych Dokumenty, jakie osoba uprawniona
musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Posłowie i Senatorowie RP Legitymacja poselska lub senatorska.
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa (całkowicie niezdolni do pracy oraz samodzielnej egzystencji) Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez ZUS

2. Ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów przysługują:

Określenie grupy osób uprawnionych Dokumenty, jakie osoba uprawniona
musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Kombatanci i osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego Zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty
Studenci uczelni wyższych publicznych i niepublicznych bez względu na wiek (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich) Ważna legitymacja studencka zgodna ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych Ważna legitymacja słuchacza wydana przez kolegia zgodna ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej

3. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na podstawie niniejszej uchwały:

Określenie grupy osób uprawnionych Dokumenty, jakie osoba uprawniona
musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Honorowi obywatele Miasta Leszna oraz „Zasłużeni dla Miasta Leszna” Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna
Dzieci do ukończenia 4-go roku życia Oświadczenie rodzica lub opiekuna z którym dziecko podróżuje
Uczniowie niepełnosprawni realizujący obowiązek szkolny w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i innych placówkach oraz ich opiekunowie-mający ukończone 18 lat w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem tylko w okresie roku szkolnego Ważna legitymacja szkolna wydana przez szkoły, gimnazja i ośrodki zgodna ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej
Opiekun-ważny dokument potwierdzający tożsamość

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie-mający ukończone 18 lat;
w przypadku osób ze schorzeniami narządu wzroku przewodnicy-mający ukończone 13 lat
Legitymacja wystawiona przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie.
Opiekun względnie przewodnik-ważny dokument potwierdzający tożsamość
Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej Leszna oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej W czasie wykonywania czynności służbowych
Osoby, które ukończyły 70 rok życia Dowód osobisty
Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 25 litrów krwi Legitymacja wystawiona przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie

4. Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie niniejszej uchwały:

Określenie grupy osób uprawnionych Dokumenty, jakie osoba uprawniona
musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Dzieci powyżej 4 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej Oświadczenie rodzica lub opiekuna z którym dziecko podróżuje
Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek inwalidztwa lub niepełnosprawności Zaświadczenie wydane przez właściwe organy administracji szkolnej
Dzieci oraz młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych i policealnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia Ważna legitymacja szkolna zgodna ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej
Po ukończeniu 60 roku życia – emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki rodzinne Legitymacja emeryta lub rencisty albo ostatni odcinek emerytury lub renty wraz z dowodem osobistym. Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego wydana przez ZUS wraz z dowodem osobistym
Właściciel względnie współwłaściciel pojazdu osobowego wymieniony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu Prawo jazdy, ważny dowód rejestracyjny pojazdu, opłacona składka obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przypadku braku w/w dokumentów nie mają zastosowania przepisy § 2, ust.6 niniejszej uchwały

5. Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów muszą posiadać i okazywać na każde żądanie kontrolerów biletów dokumenty o których mowa ust.1 – 4.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna i Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.§ 6


Uchyla się uchwałę nr XXXI/465/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie: taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie

do uchwały Nr XXXV/518/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia zmiany taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.


1. Zmiana treści taryfy opłat w części obejmującej opłaty taryfowe.

Proponuje się wycofanie z taryfy opłat biletu miesięcznego imiennego na jedną linię w kwocie 73,00 zł z jednoczesnym obniżeniem ceny biletu miesięcznego imiennego na sieć w granicach administracyjnych miasta Leszna z kwoty w wysokości 94,00 zł do kwoty w wysokości 81,00 zł.
Proponowana zmiana dotyczy uatrakcyjnienia oferty w obecnie stosowanym systemie taryfowym i tym samym spowodowanie większego zainteresowania publicznym transportem zbiorowym ze strony mieszkańców Leszna.
Oferta obniżonego biletu sieciowego skierowana jest przede wszystkim do osób uczących się i studiujących w Lesznie, ale także dla sporej części społeczeństwa, która na co dzień korzysta z komunikacji miejskiej między innymi w przejazdach do pracy, do placówek handlowych, do przychodni, szpitala. Bilet taki daje możliwość podróżowania wszystkimi liniami w Lesznie bez potrzeby każdorazowego zakupu biletu jednorazowego, tym samym pasażer nie ponosi dodatkowego zakupu biletu jednorazowego na kolejny przejazd.
Proponuje się wycofać z taryfy opłat bilet miesięczny i dekadowy sieciowy na okaziciela jako mało atrakcyjny, który nie wzbudza zainteresowania ze strony pasażerów. W roku 2013 sprzedano tylko 30 biletów według taryfy normalnej i 9 biletów według taryfy ulgowej

Ponadto w taryfach dla przewozów podmiejskich proponuje się poszerzyć zasięg stosowania biletu trasowanego dając korzystającym z tego typu biletu możliwość dodatkowego podróżowania wszystkimi liniami na terenie miasta Leszna. W przypadku taryfy normalnej dla przejazdów z miejscowości podmiejskich cena biletu miesięcznego imiennego wzrośnie o około 8,00 zł.
Ze względu także na niewielkie zainteresowanie biletem miesięcznym i dekadowym imiennym dla poruszających się w granicach administracyjnych gmin proponuje się wycofać tego typu bilet z taryfy opłat. W 2013 roku z tego typu biletu skorzystało zaledwie 7 osób dla taryfy normalnej oraz jedna osoba z biletu dekadowego dla taryfy ulgowej.


Opracował:
MZK Leszno
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Boles??aw Po??lednik
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.