Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXV/517/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie przyj?cia programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno??ci zwierz?t na terenie miasta Leszna w 2014 r.

Uchwa??a Nr XXXV/517/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie przyj?cia programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno??ci zwierz?t na terenie miasta Leszna w 2014 r.

Numer uchwa??y: 517
Numer sesji: 35
Rok: 2014
Uchwała Nr XXXV/517/2014
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 06 marca 2014 roku


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leszna w 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 856) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leszna w 2014r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie

do uchwały Nr XXXV/517/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leszna w 2014r.


Obowiązująca ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w art. 11a ust. 1 zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

Zgodnie z art. 11a ust. 6 w/w ustawy projekt programu przygotowuje Prezydent Miasta.
Proponowany projekt obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
tj. wszystkie działania które powinny znaleźć się w projekcie (art. 11a ust.2) oraz wskazuje wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację i sposób wydatkowania tych środków.

Projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie. Natomiast dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich działający na obszarze Miasta Leszna w terminie 21 dni od otrzymania projektu nie wyrazili opinii, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przesłanego programu.Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.