Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXV/514/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie czasu bezp??atnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysoko??ci op??at za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Leszno

Uchwa??a Nr XXXV/514/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie czasu bezp??atnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysoko??ci op??at za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Leszno

Numer uchwa??y: 514
Numer sesji: 35
Rok: 2014


Uchwała Nr XXXV/514/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 marca 2014 roku


w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Leszno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a
i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala , co następuje :

§ 1

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Leszno zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku zgodnie z organizacją określoną w arkuszu organizacyjnym danego przedszkola.

§ 2

1. Poza czasem wymienionym w §1 korzystanie z wychowania przedszkolnego
jest odpłatne.
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1, wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć
dziecka w przedszkolu.
3. Miesięczna wysokość opłaty za czas korzystania z wychowania przedszkolnego
ustalana jest jako iloczyn : stawki godzinowej, o której mowa w ust.2 liczby godzin
pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 wskazanej przez
rodziców (opiekunów prawnych) oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3

Zwalnia się całkowicie z opłaty , o której mowa w § 2 dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 4

Opłata, o której mowa w § 2 ust.2 waloryzowana jest na zasadach określonych w art.14 ust.5b - 5e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.


§ 5

Traci moc uchwała Nr V/58/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 99, poz.1673 ) zmieniona uchwałą Nr XI/155/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 333, poz.5653).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2014 r.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/514/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 marca 2014 roku

w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Leszno

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz.827 ) zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Ustawa o systemie oświaty upoważnia radę gminy do:
- ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie krótszego niż
5 godzin dziennie,
- ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, które nie
mogą być jednak wyższe niż 1 zł za godzinę zajęć oraz określenia warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

Przedłożony projekt uchwały ustala czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. W projekcie proponuje się również zwolnienie z opłat dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ponadto zgodnie z art.67a ustawy o systemie oświaty rodzice ponoszą opłaty za wyżywienie, które stanowią równowartość kosztów surowca zużytego do przygotowania posiłku.

Bez zmian pozostaje zasada wspomagania rodziców w trudnej sytuacji materialnej poprzez pokrywanie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie przez MOPR w wysokości odpowiadającej indywidualnej sytuacji rodziny.


Opracował :

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.