Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXXV/513/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie udzielania dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w .

UCHWA?A NR XXXV/513/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie udzielania dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w .

Numer uchwa??y: 513
Numer sesji: 35
Rok: 2014


UCHWAŁA NR XXXV/513/2014
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 06 marca 2014 roku

w sprawie udzielania dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195, poz. 4586 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się dotacji następującym osobom:
1. Józef Apolinarski, zam.: 6 Eccleston Crescent Bryanston RPA
Nazwa i adres zabytku: Budynek mieszkalny, ul. Ks. T. Korcza 6 w Lesznie
a/ Zakres dotowanych prac – nazwa zadania: remont pokrycia dachowego polegający na wymianie całości pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz wymianie instalacji odgromowej, z wyłączeniem elementów konstrukcyjnych dachu i stolarki

b/ Wysokość przyznanej dotacji to wartość do kwoty 114.235,00 PLN brutto
c/ Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi 228.473,00 PLN z VAT, przy czym proponowana dotacja stanowi wartość do 50 % szacunkowych kosztów zadania brutto.

2. Krystyna Kuczkowska, zam. ul. B. Chrobrego 13 i 14 , 64-100 Leszno.
Nazwa i adres zabytku: Budynek mieszkalny, ul. Bolesława Chrobrego 13 i 14
a/ Zakres dotowanych prac – Nazwa zadania: remont elewacji frontowej z wymianą rynien i rur spustowych

b/ Wysokość przyznanej dotacji to wartość do kwoty: 31.460,00 PLN brutto
c/ Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi: 62.924,00 PLN z VAT, przy czym proponowana dotacja stanowi wartość do 50% szacunkowych kosztów zadania brutto.


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Nr XXXV/513/2014
z dnia 06 marca 2014 roku
w sprawie udzielania dotacji w 2014 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .

Postanowienia § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
5 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską Leszna obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta Leszna na w/w cel w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta Leszna podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace i roboty budowlane przy zabytkach mają na celu zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytków. Propozycje dofinansowania przygotowano w oparciu o opinię powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Zespołu weryfikującego wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz w oparciu o opinię Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. (ze zmianami) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opracował
Wydział Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.