Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXV/511/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2014

Uchwa??a Nr XXXV/511/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2014

Numer uchwa??y: 511
Numer sesji: 35
Rok: 2014

Uchwała Nr XXXV/511/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2014


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2014 przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/481/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2014 po stronie dochodów o kwotę 18.352,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2014 po stronie wydatków o kwotę 18.352,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 271.563.215,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 180.650.655,00 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 90.912.560,00 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 261.323.242,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 10.239.973,00 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 3.942.263 zł.

4. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 278.876.215,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 183.532.617,00 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 95.343.598,00 zł”.

5. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 253.294.248,00 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 25.581.967,00 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

6. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 5.836.944 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały”.

7. § 3 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku w kwocie 36.670.944 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 15.336.666,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 21.334.278,00 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały.”

8. § 8 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 204.237,00 zł,
2) celowa w kwocie 1.111.882,00 zł, z tego:
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 91.882,00 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 570.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000,00 zł,
- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 300.000,00 zł,
- na promocję miasta podczas Szybowcowych Mistrzostw Świata w kwocie 100.000 zł”.

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/511/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 4.650 zł dot. projektu pn.: ”Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji projektu o jeden miesiąc. Jednocześnie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 663.739 zł w związku z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącymi klasyfikacji budżetowej,
b) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75077 oraz w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 22.602 zł z tytułu włączenia środków dotyczących realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze miasta Leszna” ,
c) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 400 zł z tytułu wpływu zwrotu składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłek stały z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niesłusznie opłaconej składki zdrowotnej.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 5.470 zł z w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji projektu pn.: ”Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”,
b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 51.021 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w szkołach podstawowych,
c) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 50.000 zł wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4”,
d) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niesłusznie opłaconej składki zdrowotnej,
d) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 22.602 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze miasta Leszna” (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
e) zwiększeniu rezerwy ogólnej w wysokości 820 zł w związku z rozliczeniem projektu unijnego,
f) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na konieczność dokonania wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Środowiskową Pływalnię Edukacyjną.
g) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami w następujących działach i rozdziałach:
 dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 328 zł w celu wyodrębniania środków na opłaty telekomunikacyjne w ramach projektu unijnego pn.: „Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się całe życie” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5,
 dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 30.000 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie Miejskiej Strategii Rozwiązywania problemów Osób Starszych „Seniorzy w Lesznie 2014-2020”,
 dz. 852 rozdz. 85213 i rozdz. 85219 na kwotę 8 zł w celu wyodrębniania środków na zwrot niesłusznie pobranej dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 72.021 zł i przeznaczeniu jej na wydatki w zadaniach miasta,
b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup systemu videokonferencyjnego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego,
c) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 2.500 zł w związku z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącego klasyfikowania wydatków w projekcie pn.: ”Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi” do uchwały budżetowej
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2014” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 62/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 100 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2014 rok”
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 3.000 zł.6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2014 rok”
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 375 zł.

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
- zmniejszenia o kwotę 50.000 zł inwestycji wieloletnich,
- zwiększenia o kwotę 53.200 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą
- zmniejszenia o kwotę 50.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4”,
- zmian pomiędzy źródłami finansowania na zadaniu „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7” na kwotę 50.000 zł.

9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na wprowadzeniu następujących pozycji:
- dla Urzędu Miasta „zakup laptopa w ramach projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w wysokości 3.200 zł,
- dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 „zakup systemu videokonferencji” w wysokości 25.000 zł,
- dla II Liceum Ogólnokształcącego „zakup systemu videokonferencji” w wysokości 25.000 zł.

10. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na zmniejszeniu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.375 zł oraz zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w ramach projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”.

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia.
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianach w następujących projektach:
- „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej zmniejszenie o kwotę 5.470 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu `e-inclusion` na obszarze miasta Leszna” zwiększenie o kwotę 22.602 zł.


Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.