Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXV/413/2006

Uchwa??a nr XXXV/413/2006

Numer uchwa??y: 2006/35/413
Numer sesji: 35
Rok: 2006

 

Uchwała Nr XXXV/ 413/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 2 lutego 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2006.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) oraz art. 41 ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje  się zmian w budżecie miasta Leszna po stronie dochodów na kwotę 900.000,- zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.      Dokonuje się zmian w budżecie miasta Leszna po stronie wydatków na kwotę 200.000,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3.      Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe”, w następujący sposób:

- poz. „zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się o kwotę   
              1.500,- zł,

Nowe brzmienie Załącznika Nr 7 dołącza się do niniejszej uchwały.

4.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne w 2006 roku” poprzez zmniejszenie pozycji

* Dział 754 rozdz. 75414

dla Urzędu Miasta Leszna – obrona cywilna

-         Zakup urządzenia do rejestracji rozmów telefonicznych i radiowych
o kwotę 1.500 zł

Nowe brzmienie Załącznika Nr 7/3 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          

              Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna  

 

          Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXXV/ 413 /2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna

na rok 2006.

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budżecie miasta Leszna  polegających na:

 

1.      Załącznik Nr 1 – dochody – zadania miasta

Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów na kwotę 900.000 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2005 roku.

W budżecie środki rekompensujące utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w formie dotacji z PFRON ujmowano do roku 2005 w § 2440 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”. Po wejściu w życie zmiany Rozporządzenia należy ujmować powyższe środki w § 2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”.

 

2.      Załącznik Nr 2 – wydatki – zadania miasta

Dokonuje się zmian pomiędzy działami po stronie wydatków na kwotę 200.000 zł
w związku z koniecznością prawidłowego klasyfikowania wypłaty inkasentom prowizji od pobieranych opłat – targowej i skarbowej. Dotychczas klasyfikowano te wydatki  w dz. 710 „Działalność usługowa”, a winno być w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”, rozdz. 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych  należności budżetowych”.

 

3.      Załącznik nr  7 - „Wydatki majątkowe”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 3 uchwały). W Zarządzeniu Nr 15/2006 Prezydent Miasta zmniejszył wydatki na zakupy inwestycje zgodnie z zawiadomieniem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planowanej dotacji  na ten cel w projekcie budżetu państwa.

 

4.      Załącznik nr 7/3 – „Zakupy inwestycyjne w 2006 roku ”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 4 uchwały) oraz zgodnie z pkt.5 uzasadnienia.

 

5.      Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:

a)     Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2006” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 16/2006 z dnia 23 stycznia 2006 roku polegających na zmniejszeniu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie zgodnie z pismem nr DLS-3101-36/05 z dnia 13 grudnia 2005 roku w związku z weryfikacją kwot dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w projekcie budżetu państwa.

b)     Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2006” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 17/2006 z dnia 23 stycznia 2006 roku polegających na:

-         zmniejszeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem nr FB.I-4.3010-91/05 z dnia 23 grudnia 2005 roku w związku z wprowadzoną przez Radę Ministrów autopoprawkę do projektu ustawy budżetowej w:

§         dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 34.737 zł,

§         dz. 754, rozdz. 75414 § 6410 o kwotę 1.500 zł.

-         zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 28.569 zł w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

 

Opracował:

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.