Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr IV/26/2006

Uchwa??a nr IV/26/2006

Numer uchwa??y: 2006/4/26
Numer sesji: 4
Rok: 2006

 

UCHWAŁA NR IV/26/2006 

Rady Miejskiej Leszna  z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta

Miasta Leszna

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm./ oraz art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 ze zm./ Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wynagrodzenie Panu Tomaszowi Malepszemu – Prezydentowi Miasta Leszna w sposób i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników  samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 146, poz. 1223 ze zm./ w następującej wysokości :                                 

-    wynagrodzenie zasadnicze                  -           5.200,00                   

-        dodatek funkcyjny                                  -           1.775,00           

-          dodatek za wysługę lat      20 %         -           1.040,00                                                                 

-          dodatek  specjalny             32  %        -           2.232,00                                                              

....................................................................................................................

Razem  wynagrodzenie brutto:                        10.247,00           

Słownie złotych:/dziesięćtysięcydwieścieczterdzieścisiedem   00/100/

 

§ 2

 

Uchyla się Uchwałę Nr XIII/123/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia 01 stycznia 2007 r.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

     Wiceprzewodniczący

                           Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                      Sławomir Szczot


 

 

Uzasadnienie

do uchwały nr IV/26/2006 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 ze zm./ Rada Miejska jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dokonuje czynności ustalenia wynagrodzenia w stosunku do Prezydenta Miasta Leszna.

 

Wynagrodzenie powyższe ustala się w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i  urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 146, poz. 1223 ze zm./. I Tabela stanowisk pracowniczych wójtów /burmistrzów, prezydentów miast/, starostów i marszałków województw stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. (poz. 272) zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich przewiduje dla Prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) następujące składniki wynagrodzenia:

- wynagrodzenie zasadnicze – kwota w złotych:  4 090  - 5 280,

- dodatek funkcyjny – kwota w złotych: 1 400 – 1950.

Ponadto Prezydentowi przysługuje dodatek za wysługę lat oraz obligatoryjnie dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % łącznie  wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

 

Maksymalne wynagrodzenie prezydenta miasta nie może przekroczyć w ciągu miesiąca, łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr 110, poz.1255 z 2000 r. ze zm./ tj. 1726,74 x 7 = 12.087,18 zł.

 

Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Leszna zostało przyjęte Uchwałą Nr XIII/123/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Leszna i wynosi 9.730,20 zł.

 

 

 

 

Opracowanie:

Antoni Mazankiewicz

Sekretarz Miasta Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.