Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXV/420/2006

Uchwa??a nr XXXV/420/2006

Numer uchwa??y: 2006/35/420
Numer sesji: 35
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXV/420/2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 02 lutego 2006 roku

 

w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
                         wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala:

 

§ 1

 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                  Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                                     Wojciech Rajewski

 

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały nr XXXV/420/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i przebudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

 

 

 

            Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. opracowało i  przedłożyło Prezydentowi Miasta Leszna projekt wieloletniego planu rozwoju i przebudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

 

Prezydent Miasta sprawdził, czy projekt planu jest zgodny z:

- kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków
     zagospodarowania przestrzennego gminy,

-    ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego
     zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Przedstawiony projekt planu na lata 2006-2008 określa w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

 

Uchwalenie planu jest niezbędne dla prawidłowego ustalenia cen i stawek opłat określonych w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

 

 

 

Opracował:
MPWiK Sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.