Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXV/425/2006

Uchwa??a nr XXXV/425/2006

Numer uchwa??y: 2006/35/425
Numer sesji: 35
Rok: 2006

 

UCHWAŁA nr XXXV/425/2006

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 02 lutego 2006 roku

 

w sprawie:   przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie torów PKP relacji Leszno-Głogów i Leszno-Wrocław, wiaduktu im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego, ulic Henrykowskiej, Chopina oraz granic miasta.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Przystępuje się do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie torów PKP relacji Leszno-Głogów i Leszno-Wrocław, wiaduktu im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego, ulic Henrykowskiej, Chopina oraz granic miasta, zwanej dalej zmianą studium.

 

§ 2

 

Granice terenu objętego zmianą studium naniesiono na mapie geodezyjnej stanowiącej rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna (kopia mapy przeskalowanej z oryginału w skali 1:5 000), będącej załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Przedmiotem zmiany studium jest określenie:

1)     kierunków zmian w strukturze przestrzennej miasta w rejonie objętym opracowaniem oraz w przeznaczeniu terenów;

2)     kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym terenów wyłączonych spod zabudowy;

3)     obszarów oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;

4)     obszarów i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)     kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6)     obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

7)     obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym; 

8)     obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszarów przestrzeni publicznej;

9)     obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszarów wymagających zmiany gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

10)  kierunków i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

11)  obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas   
 ziemnych;

12)  obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar
 ochronny;

13)  obszarów pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujących na nich ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. i ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271);

14)  obszarów wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;

15)  granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

16)  innych obszarów problemowych, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  Przewodniczący

                Rady Miejskiej Leszna

       

                    Wojciech Rajewski

 

  

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXV/425/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 02 lutego 2006 roku

 

 

Na terenie objętym niniejszą uchwałą obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, zatwierdzone uchwałą XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 marca 2000 r. W Studium uwarunkowań tereny objęte niniejszą uchwałą należą kolejno:

 

  • do strefy III – strefa mieszkaniowo-usługowa o zabudowie średnio intensywnej i ekstensywnej, z dominacją zabudowy mieszkaniowej niskiej (do 3 kondygnacji)  w zespołach, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów usługowych;
  • do strefy V – strefa turystyki i rekreacji o zasięgu ponadmiejskim,  z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej jednorodzinnej  na dużych działkach (pow. 2500 m2 );
  • do strefy VIII – strefa trwałego użytkowania rolniczego (przez okres gwarantujący opłacalność produkcji rolnej z przeznaczeniem na rynek, tj. co najmniej 10 lat);
  • do obszarów ZO – tereny chronione – ogrody działkowe;
  • do obszarów ZL – tereny chronione – lasy;

 

Wykorzystywana na cele rolnicze strefa VIII przeważa pod względem powierzchni w funkcjonalnym zagospodarowaniu terenu, przy czym wiele działek leżących w tej strefie stanowi „nieużytki”.

 

Dotychczasowe zagospodarowanie terenu objętego niniejszą uchwałą posiada w  większości charakter rolniczo-ogrodniczy. W związku z opracowaniem ekofizjograficznym miasta Leszna, w którym przydatność dla rozwoju funkcji użytkowych przedmiotowego terenu została zdefiniowana głównie jako funkcja mieszkaniowa rezydencjonalna, a także w związku z polityką przestrzenną miasta zakładającą rozwój terenów przeznaczonych pod mieszkalnictwo, zasadne staje się rozszerzenie udziału strefy mieszkaniowo-usługowej o zabudowie średnio intensywnej i ekstensywnej, z dominacją zabudowy mieszkaniowej niskiej (do 3 kondygnacji) w zespołach, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów usługowych, w ogólnym zagospodarowaniu miasta.

 

 

 

       Przewodniczący

                                         Rady Miejskiej Leszna

  

                                                   Wojciech Rajewski

 

 

 

Opracował:

WAPP i B


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.