Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXXIV/508/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w rejonie ulic: Studziennej, Ogrody i Niepodleg??o??ci w Lesznie

UCHWA?A NR XXXIV/508/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w rejonie ulic: Studziennej, Ogrody i Niepodleg??o??ci w Lesznie

Numer uchwa??y: 508
Numer sesji: 34
Rok: 2014

UCHWAŁA NR XXXIV/508/2014
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 06 lutego 2014 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w rejonie ulic: Studziennej, Ogrody i Niepodległości w Lesznie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 647 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego w rejonie ulic: Studziennej, Ogrody i Niepodległości w Lesznie, w formie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego UCHWAŁĄ NR XVI/229/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla „Nowego Miasta”, osiedla „Grunwald” i ulicy Ogrody w Lesznie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 20 marca 2012 roku poz. 1455).

§ 2. Granice opracowania planu naniesiono na mapie geodezyjnej, stanowiącej za-łącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiot planu zostanie określony zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 647 ze zmianami).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NRXXXIV/508/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 06 lutego 2014 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w rejonie ulic: Studziennej, Ogrody i Niepodległości w Lesznie.Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Studziennej, Ogrody i Niepodległości w Lesznie podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

W granicach opracowania planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowa-nia przestrzennego zatwierdzony UCHWAŁĄ NR XVI/229/2012 Rady Miejskiej Lesz-na z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla „Nowego Miasta”, osiedla „Grunwald” i ulicy Ogrody w Lesznie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 20 marca 2012 roku poz. 1455). Sporządzenie zmiany obowiązującego planu wynika z nowych uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych w rejonie centrum i śródmieścia. Lokalizacja nowych usług centrotwórczych o ponadlokalnej skali oddziaływania, w tym wielkopowierzchniowego obiektu handlowego w rejonie ul. Królowej Jadwigi, wymaga weryfikacji przeznaczenia okolicznych terenów, które – ze względu na swoje położenie oraz dostępność do infrastruktury komunikacyjnej – będą współtworzyć hierarchiczną strukturę systemu usług w Lesznie. Takim terenem jest teren w rejonie ulic: Studziennej, Ogrody i Niepodległości.

Ustalenia nowego planu będą zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, które dla tej części miasta przewiduje strefę intensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.