Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIV/507/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie okre??lenia zasad i trybu korzystania z placu miejskiego ?? Rynek w Lesznie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Leszna uprawnienia do ustalania wysoko??ci op??at i cen za korzystanie z placu miejskiego - Rynek w Lesznie.

Uchwa??a Nr XXXIV/507/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie okre??lenia zasad i trybu korzystania z placu miejskiego ?? Rynek w Lesznie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Leszna uprawnienia do ustalania wysoko??ci op??at i cen za korzystanie z placu miejskiego - Rynek w Lesznie.

Numer uchwa??y: 507
Numer sesji: 34
Rok: 2014
Uchwała Nr XXXIV/507/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku


w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z placu miejskiego – Rynek
w Lesznie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Leszna uprawnienia do ustalania wysokości opłat i cen za korzystanie z placu miejskiego - Rynek w Lesznie.


Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się Regulamin korzystania z placu miejskiego – Rynek
w Lesznie w zakresie funkcjonowania ogródków wiedeńskich, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustalenie wysokości opłat z tytułu korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie, w zakresie określonym w ust. 1 powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 2
1. Wprowadza się Regulamin korzystania z placu miejskiego – Rynek
w Lesznie w zakresie prowadzenia doraźnej działalności gospodarczej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustalenie wysokości opłat z tytułu korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie, w zakresie określonym w ust. 1 powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Wprowadza się Regulamin korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie
w zakresie czasowego zajęcia powierzchni na cele związane
z organizowaniem wydarzeń niekomercyjnych nie będących imprezami
o charakterze masowym, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4
1. Wprowadza się Regulamin korzystania z placu miejskiego – Rynek
w Lesznie w zakresie umieszczania przed lokalami dekoracji i nośników reklamowych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustalenie wysokości opłat z tytułu korzystania z placu miejskiego – Rynek w Lesznie, w zakresie określonym w ust. 1 powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/507/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z placu miejskiego – Rynek
w Lesznie oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Leszna uprawnienia do ustalania wysokości opłat i cen za korzystanie z placu miejskiego – Rynek w Lesznie.
Omawiana uchwała Rady Miejskiej Leszna jest konsekwencją uchwały nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna, który przeznaczenie terenu obejmującego Rynek określa jako teren placu miejskiego z towarzyszącymi usługami.
Celem uchwały jest uregulowanie w przejrzysty sposób i uporządkowanie jednym aktem prawnym zasad funkcjonowania, zarządzania i dostępności do placu miejskiego w obrębie leszczyńskiego Rynku.
Mając powyższe na uwadze, proponuje się przyjęcie uchwały Rady Miejskiej Leszna, formułującej zasady korzystania z będącego placem miejskim Rynku w Lesznie, wprowadzając regulaminy w zakresie:
1) funkcjonowania ogródków wiedeńskich,
2) prowadzenia doraźnej działalności gospodarczej,
3) czasowego zajęcia powierzchni na cele związane z organizowaniem wydarzeń niekomercyjnych,
4) umieszczania przed lokalami dekoracji i nośników reklamowych.Przygotował
Wydział Promocji i Rozwoju

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Marciniak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.