Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIV/503/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie wy???czenia drogi z u??ytkowania i pozbawienia dotychczasowej kategorii.

Uchwa??a Nr XXXIV/503/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie wy???czenia drogi z u??ytkowania i pozbawienia dotychczasowej kategorii.

Numer uchwa??y: 503
Numer sesji: 34
Rok: 2014Uchwała Nr XXXIV/503/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku

w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania i pozbawienia dotychczasowej kategorii.Na podstawie art. 10 ust. 1 , ust. 2 i ust. 3 w związku z art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zmianami) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1


1. Wyłącza się z użytkowania i pozbawia się kategorii drogi gminnej odcinek ulicy Krótkiej od ul. Dąbrowskiego do ul. Królowej Jadwigi

2. Odcinek ul. Krótkiej, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniaPrzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/503/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania i pozbawienia dotychczasowej kategorii.


Zgodnie z § 125 ust. 3 pkt. 7 Uchwały Nr XVII/247/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna – część A w części ulicy Krótkiej tj. na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Królowej Jadwigi dopuszcza się budowę nadwieszonych i podziemnych części budynków stanowiących kontynuację obiektów zlokalizowanych na terenach sąsiednich. Inwestor Galerii Goplana złożył w dniu 15 października 2013 roku do Prezydenta Miasta Leszna wniosek o wyrażenie zgody na budowę przedmiotowej Galerii. Według załączonego projektu budowlanego budynek Galerii będzie posiadał nad przedmiotowym odcinkiem ulicy Krótkiej zarówno część nadwieszoną jak i podziemną, stanowiące integralne części całości tego obiektu. Tak więc już na etapie budowy Galerii ten fragment ulicy Krótkiej straci swój dotychczasowy charakter i zostanie wyłączony z użytkowania, a po jej wybudowaniu będzie stanowił pasaż handlowy wewnątrz Galerii. Zachodzą zatem przesłanki uzasadniające podjęcie niniejszej uchwały, a po wejściu jej w życie dokonanie sprzedaży tego terenu inwestorowi Galerii.


Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.