Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Strona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXXIV/501/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej w odniesieniu do oprocentowania nieuiszczonej cz???ci op??aty roz??o??onej na raty z tytu??u przekszta??cenia prawa u??ytkowania wieczystego w prawo w??asno??ci nieruchomo??ci stanowi?cych w??asno??? Miasta Leszna.

UCHWA?A Nr XXXIV/501/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej w odniesieniu do oprocentowania nieuiszczonej cz???ci op??aty roz??o??onej na raty z tytu??u przekszta??cenia prawa u??ytkowania wieczystego w prawo w??asno??ci nieruchomo??ci stanowi?cych w??asno??? Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 501
Numer sesji: 34
Rok: 2014



UCHWAŁA Nr XXXIV/501/2014
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 06 lutego 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej w odniesieniu do oprocentowania nieuiszczonej części opłaty rozłożonej na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Leszna.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 4 ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz.83) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na zastosowanie innej stopy procentowej niż stopa redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski w odniesieniu do oprocentowania nieuiszczonej części opłaty, rozłożonej na raty, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Leszna, ustalonej zgodnie z § 2 i § 3.

§ 2.
Stopa procentowa wskazana w § 1 niniejszej uchwały jest obliczana jako suma obowiązującej stopy bazowej i marży w wysokości 6,5%.

§ 3.
Stopa bazowa określona w § 2 niniejszej uchwały jest rozumiana jako stopa oprocentowania wykorzystywana do ustalenia stopy referencyjnej, służącej do obliczania wartości pomocy publicznej i ustalana okresowo przez Komisję Europejską oraz publikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5.

Uchwała nie dotyczy zakończonych, choćby decyzją nieostateczną, postępowań z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. z 2012 r., poz.83).

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk





U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXXIV/501/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 06 lutego 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej w odniesieniu do oprocentowania nieuiszczonej części opłaty rozłożonej na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Leszna.


Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, osoby fizyczne jak i osoby prawne będące użytkownikami wieczystymi spełniające określone w ww ustawie przesłanki, mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, i która obowiązana jest na podstawie przepisów ustawy do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia, może na wniosek rozłożyć powyższą opłatę na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wystąpi ona o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty, rozłożona na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
Stosownie do przepisów art. 4 ust.5 ustawy o przekształceniu (...) rada w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy, może wyrazić zgodę na zastosowanie, innej niż określonej powyżej stopy procentowej.
Do rozłożenia na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stosuje się przepisy dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorców, ponieważ umożliwia ona dysponowanie środkami publicznymi, które w innych warunkach musiałyby być uiszczone jednorazowo.
Na podstawie Zarządzenia Nr 15/14 z dnia 15 stycznia 2014 r. Wojewoda Wielkopolski wyraził zgodę na zastosowanie dla potrzeb przekształcenia innej stopy procentowej niż stopa redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, która obliczana jest jako suma obowiązującej stopy bazowej i marży w wysokości 6,5%.
W celu ujednolicenia zasad w zakresie uiszczania opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości położonych na terenie miasta Leszna, stanowiących własność Skarbu Państwa i Miasta Leszna, za uzasadnione należy uznać zmianę dotychczas stosowanej wysokości stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP, na wysokość stopy procentowej ustalonej w sposób jak w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.


Opracował :
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami



Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.