Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXV/416/2006

Uchwa??a nr XXXV/416/2006

Numer uchwa??y: 2006/35/416
Numer sesji: 35
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXV/416/2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 02 lutego 2006 roku

 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których wymiar ten jest nieokreślony.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z  dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, stanowiące załącznik Nr 1.

 

§ 2

 

Ustala się zasady udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, stanowiące załącznik Nr 2.

 

§ 3

 

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli dla których wymiar ten jest nieokreślony (pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, nauczycieli szkół zaocznych) oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, stanowiące załącznik Nr 3.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                          Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr XXXV/416/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 roku

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których wymiar ten jest nieokreślony.

 

Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 

§ 1

 

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, wynikający

z planów nauczania lub organizacji pracy szkół i placówek, w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w obowiązujących przepisach prawnych.

 

§ 2

 

Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w § 1, powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 

§ 3

 

Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

 

§ 4

 

Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, nie zrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin jak godziny zajęć zrealizowane, za wyjątkiem godzin ponadwymiarowych.

 

§ 5

 

W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, a także za przepracowane godziny ponadwymiarowe.

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXXV/416/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 roku

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których wymiar ten jest nieokreślony.

 

Zasady udzielania i rozmiar obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

 

§ 1

 

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach

i placówkach oświatowych, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 roku. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 112

ze zmianami), o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w następującej tabeli:

 

LP

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1

Dyrektor przedszkola z oddziałami 5 godzinnymi, liczącymi:

           - 2 oddziały

           - 3 oddziały

           - 4 – 5 oddziałów

           - 6 i więcej oddziałów

 

14

12

10

8

2

Dyrektor przedszkola z oddziałami 9 godzinnymi, liczącymi:

           - 2 oddziały

           - 3 oddziały

           - 4 – 5 oddziałów

           - 6 i więcej oddziałów

Wicedyrektor przedszkola liczącego:

           - 4 – 5 oddziałów

           - 6 i więcej oddziałów

 

12

10

8

6

 

12

10

3

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:

           - do 6 oddziałów

           - 7 – 8 oddziałów

           - 9 16 oddziałów

           - 17 i więcej oddziałów

Wicedyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:

           - 12 – 16 oddziałów

           - 17 i więcej oddziałów

 

10

8

5

3

 

9

7

4

Dyrektor centrum kształcenia praktycznego

Wicedyrektor centrum kształcenia praktycznego

3

7

5

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wicedyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

6

10

6

Dyrektor bursy szkolnej

10

7

Dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego

6

8

Kierownik pływalni edukacyjnej

10

9

Inne stanowiska kierownicze (kierownik warsztatu szkolnego, szkolenia praktycznego, itp.)

 

7

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr XXXV/416/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 roku

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których wymiar ten jest nieokreślony.

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli dla których wymiar ten jest nieokreślony (pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, nauczycieli szkół zaocznych) oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 

§ 1

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:

 

LP

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzący gimnastykę korekcyjną

 

18

2

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne w szkołach

i placówkach

 

 

20

3

Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie,

jak i dzieci innych grup wiekowych

 

 

22

4

Nauczyciele centrów kształcenia praktycznego prowadzący zajęcia w systemie pracowniano-laboratoryjnym

 

 

18

5

Nauczyciele wspomagający integrację w szkolnych oddziałach integracyjnych

 

18

 

 

§ 2

 

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych w kształceniu zaocznym wynosi rocznie 648 godzin.

 

  

§ 3

 

Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli w kształceniu zaocznym zalicza się:

1.      godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów,

2.      faktycznie zrealizowane godziny poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem prac z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego, dyplomowych i dojrzałości) licząc poprawienie 3 prac za 1 godzinę zajęć,

3.      godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów dojrzałości,

4.      godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem z nauki zawodu,     z przygotowania zawodowego i dyplomowych) w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 4

 

Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w  każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć.

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXV/416/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 lutego 2006 roku

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których wymiar ten jest nieokreślony.

 

            Kolejne zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami) w artykule 42 ustęp 7 nałożyły na organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny obowiązek określenia:

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

- zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla których wymiar ten jest nieokreślony.

Dotychczas powyższe zasady regulowały rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Proponowane w projekcie uchwały rozwiązania nie różnią się merytorycznie od dotychczas stosowanych zasad.

            Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

 

 

Opracował:                                                                         

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.