Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIV/497/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie: przyj?cia ??Strategii rozwi?zywania problem??w spo??ecznych w mie??cie Lesznie na lata 2014 ?? 2016?.

Uchwa??a Nr XXXIV/497/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie: przyj?cia ??Strategii rozwi?zywania problem??w spo??ecznych w mie??cie Lesznie na lata 2014 ?? 2016?.

Numer uchwa??y: 497
Numer sesji: 34
Rok: 2014Uchwała Nr XXXIV/497/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku

w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie
na lata 2014 – 2016”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.-jednolity tekst) oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.- jednolity tekst) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Strategię rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie na lata 2014 – 2016, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/497/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 06 lutego 2014 roku
w sprawie: przyjęcia „ Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie
na lata 2014 – 2016”.

Zgodnie z treścią art. 19 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, powiat zobowiązany jest do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Strategia, obok misji i wizji, wyznacza cele krótko i długookresowe oraz definiuje zadania z zakresu pomocy społecznej, realizowane przez samorządowe jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe działające na polu pomocy społecznej.
Zawarte w niej cele i zadania obrazują pożądany przyszły stan przewidziany do osiągnięcia w terminie objętym planem realizacji.
Dotyczą one rozwiązywania występujących problemów społecznych w mieście Lesznie, a w szczególności:
- wsparcia osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, starszych i bezdomnych,
- objęcia pomocą osób samotnie wychowujących dzieci, rodzin dysfunkcyjnych oraz rodzin doznających przemocy domowej,
- profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia i uzależnień,
- edukacji publicznej.
Strategia ta obejmuje również działania w zakresie doskonalenia współpracy między poszczególnymi jednostkami służb społecznych (samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe), poszerzając i uzupełniając w ten sposób istniejące formy pomocy i wsparcie osób i rodzin ich wymagających.
Powstała ona w oparciu o diagnozę problemów społecznych w mieście Lesznie opracowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Strategia została skonsultowana z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę określone w ustawie o samorządzie powiatowym zadania z zakresu pomocy społecznej zasadne jest uchwalenie powyższej uchwały.

Opracował: MOPR
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.