Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIV/496/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie: przyj?cia ??Miejskiego programu na rzecz wspierania os??b niepe??nosprawnych w mie??cie Lesznie na lata 2014-2016?

Uchwa??a Nr XXXIV/496/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku w sprawie: przyj?cia ??Miejskiego programu na rzecz wspierania os??b niepe??nosprawnych w mie??cie Lesznie na lata 2014-2016?

Numer uchwa??y: 496
Numer sesji: 34
Rok: 2014


Uchwała Nr XXXIV/496/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku
w sprawie: przyjęcia „Miejskiego programu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie na lata 2014-2016”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.-jednolity tekst) oraz art. 35a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.- jednolity tekst) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się „Miejski program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie na lata 2014-2016”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIV/496/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 lutego 2014 roku
w sprawie: przyjęcia „Miejskiego programu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie na lata 2014-2016”


Zgodnie z treścią art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat zobowiązany jest do opracowania i realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
Program wyznacza cele oraz definiuje zadania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych realizowane przez samorządowe jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zawarte w nim cele i zadania są odpowiedzią na lokalne potrzeby osób niepełnosprawnych oraz propozycje programowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Program powstał w oparciu o diagnozę problemów społecznych w mieście Lesznie opracowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie i wpisuje się w Strategię rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie. Program został również skonsultowany z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Leszna oraz z organizacjami pozarządowym miasta Leszna.
W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

Opracował:
MOPR


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.