Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXV/424/2006

Uchwa??a nr XXXV/424/2006

Numer uchwa??y: 2006/35/424
Numer sesji: 35
Rok: 2006

 

UCHWAŁA nr XXXV/ 424/2006

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 02 lutego 2006 roku

 

w  sprawie:     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybowników, Wolińskiej i granic miasta Leszna.

 

 

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybowników, Wolińskiej i granic miasta Leszna, zwanego dalej Planem.

 

§ 2

 

Granice terenu objętego Planem naniesiono na mapie geodezyjnej w skali 1:20000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Przedmiotem Planu  jest określenie:

1)     przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)     zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)     zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)     zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)     wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)     parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;

7)     granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8)     szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9)     szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,  w tym zakazu zabudowy;

10)  zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11)  sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12)  stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego;

13)  granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

14)  granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

15)  granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

16)  granic obszarów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

17)  granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

18)  granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określonych w  ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                      Wojciech Rajewski

 

 

   

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXV/424/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 02 lutego 2006 roku

 

 

 

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybowników, Wolińskiej i granic miasta Leszna podejmuje się na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

 

Od dnia 1 stycznia 2004 r. na przedmiotowym terenie w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami) nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Dotychczasowe zagospodarowanie tej części miasta posiada w większości charakter rolniczo-ogrodniczy. Na przedmiotowym terenie mieści się też lotnisko oraz pracownicze ogrody działkowe. W związku z polityką przestrzenną miasta zakładającą rozwój terenów przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe przewiduje się zagospodarowanie przedmiotowego obszaru pod funkcję mieszkaniowo-usługową, co jest podstawowym celem sporządzenia planu miejscowego. Jednocześnie plan ureguluje zagospodarowanie przestrzenne terenów lotniska oraz pracowniczych ogrodów działkowych. Ponadto nowy plan zagospodarowania przestrzennego rozwiąże układ komunikacyjny oraz uporządkuje pod względem formalno-prawnym stan istniejący.

 

Proponowany zakres prac planistycznych jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 marca 2000 roku w  zakresie docelowych funkcji, tj. funkcji mieszkaniowo-usługowej o zabudowie średnio intensywnej i ekstensywnej z dominacją zabudowy niskiej (do 3 kondygnacji) w zespołach, z dopuszczeniem obiektów usługowych, a także w zakresie zachowania funkcji lotniska sportowo-komunikacyjnego (obszar oznaczony symbolem „D” w Studium uwarunkowań) i ogrodów działkowych (obszar oznaczony symbolem „ZO” w Studium uwarunkowań).

 

                                                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                   Rady Miejskiej Leszna

                                                                                                              

                                                                                                     Wojciech Rajewski

 

Opracował:

WAPPi B


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.