Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXIV/488/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2014

Uchwa??a Nr XXXIV/488/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2014

Numer uchwa??y: 488
Numer sesji: 34
Rok: 2014


Uchwała Nr XXXIV/488/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2014


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2014 przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/481/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2014 po stronie dochodów o kwotę 18.558,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2014 po stronie wydatków o kwotę 18.558,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 271.544.863,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 180.632.303,00 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 90.912.560,00 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 261.307.610,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 10.237.253,00 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„3). dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.192.425 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,

4. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 278.857.863,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 183.492.244,00 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 95.365.619,00 zł”.

5. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 253.279.096,00 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 25.578.767,00 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

6. § 2 ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„3). wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.192.425 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”,

7. § 3 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku w kwocie 36.674.319 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 15.340.041,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 21.334.278,00 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały.”

8. § 8 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 208.917,00 zł,
2) celowa w kwocie 1.111.882,00 zł, z tego:
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 91.882,00 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 570.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000,00 zł,
- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 300.000,00 zł,
- na promocję miasta podczas Szybowcowych Mistrzostw Świata w kwocie 100.000 zł”

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/488/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 6 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 60004 o kwotę 1.881 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji z Miejskiego zakładu Komunikacji z tytułu realizacji lokalnego transportu zbiorowego w 2014 roku,
b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 666 zł z tytułu otrzymania przez Szkołę Podstawową nr 9 środków pieniężnych z Kuratorium Oświaty w Poznaniu na organizację Rejonowego Konkursu Matematycznego,
c) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.461 zł w związku z podpisanym porozumieniem z gminą Lipno na prowadzenie punktu katechetycznego przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego dla grupy dzieci będących mieszkańcami gminy Lipno,
d) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 500 zł w celu wyodrębniania środków z tytułu dochodów za oznakowanie taxi.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 13.550 zł z tytułu dofinansowania zadań bieżących przez Fundację PGNIG SA im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie na realizacje projektu „Bliżej osób niepełnosprawnych – informator i profesjonalna pomoc w instytucjach”.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 666 zł z przeznaczeniem na organizację Rejonowego Konkursu Matematycznego przez Szkolę Podstawową nr 9 (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów),
b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.461 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu katechetycznego przy zborze Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci będących mieszkańcami gminy Lipno. Zajęcia będą odbywać się w punkcie katechetycznym przy Szkole Podstawowej nr 3,
c) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie Miejskiej Strategii Rozwiązywania problemów Osób Starszych „Seniorzy w Lesznie 2014-2020”
d) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 7.300 zł w zakresie utrzymania zielni w mieści,
e) zwiększeniu rezerwy ogólnej w wysokości 16.881 zł w następujący sposób:
- zmniejszenie o kwotę 12.300 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół stadionu im. Alfreda Smoczyka – Aleja Gwiazd” (dz. 926 rozdz. 92604),
- zwiększenie o kwotę 7.300 zł – środki pochodzą ze zmniejszonych wydatków dot. utrzymania zielni w mieści (dz. 900 rozdz. 90004),
- zwiększenie o kwotę 50.000 zł – środki pochodzą z zadań powiatu,
- zmniejszeniu o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Osób Starszych,
- zwiększeniu o kwotę 1.881 zł z tytułu zwrotu dotacji od Miejskiego Zakładu Komunikacji,
f) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami w następujących działach i rozdziałach:
 dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 1.845 zł o charakterze porządkującym budżet Wydziału Promocji i Rozwoju,
 dz. 758 rozdz. 758418 zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 50.000 zł i przeniesieniu jej do zadań miasta,
 dz. 851 rozdz. 85153 na kwotę 20.000 w celu wyodrębniania środków na dotację dla dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dot. modernizację pomieszczeń w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 10.000 zł w celu wyodrębniania środków na prace remontowe w świetlicy terapeutycznej dot. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 20.000 zł w celu wyodrębniania środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie pomnika Żołnierzy Wyklętych – realizacja elementów”.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 30.000 zł rezerwy ogólnej i przeniesieniu jej do zadań miasta,
b) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85311 o kwotę 13.550 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Bliżej osób niepełnosprawnych – informator w profesjonalna pomoc w instytucjach”. W ramach realizacji projektu planuje się wydanie informatora gwarantującego dostęp do pełnej informacji, zwiększenia mobilności zawodowej, zmniejszenia dysproporcji, polepszenia warunków zdrowia i życia osób niepełnosprawnych (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów).

5. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie” do uchwały budżetowej
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2014” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 33/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku polegających na zwiększeniu planu dotacji zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
- nr FB-I.3111.1.2014.4 z dnia 14 stycznia 2014 w dz. 852, rozdz. 85295 o kwotę 85.226 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- nr FB-I.3111.27.2014.3 z dnia 28 stycznia 2014 roku w dz. 852 rozdz. 85215 o kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku, dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi” do uchwały budżetowej
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2014” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 34/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 180 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2014 rok”
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są ze zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 2.461 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu katechetycznego przy zborze Kościoła Zielonoświątkowego (porozumienie z Gminą Lipno).

6. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na 2014 rok”
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z wyodrębnieniem środków na dotację na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dot. modernizacji pomieszczeń w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 20.000 zł oraz prace remontowe w świetlicy terapeutycznej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 10.000 zł.

7. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zwiększenia kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych,
 zwiększenia kwoty na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 wprowadzenie nowego tytułu oraz zmianie kwot jednorocznych zadań inwestycyjnych.

8. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na:
- zmniejszeniu w poz. „Wykonanie ławeczki Romana Maciejewskiego” o kwotę 20.000 zł,
- wprowadzeniu poz. „Wykonanie pomnika Żołnierzy Wyklętych – realizacja elementów” w wysokości 20.000 zł.

9. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2014 rok”
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na wprowadzeniu poz.: „zagospodarowanie terenu wokół stadionu im. Alfreda Smoczyka – Aleja Gwiazd” w wysokości 12.300 zł.

10. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na:
- zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 12.300 zł,
- zwiększeniu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 18.155 zł.

11. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku dotyczą:
- Miejskiego Zakładu Zieleni poprzez zwiększenie poz. „razem przychody” i „przychody własne” o kwotę 7.800 zł oraz poz. „razem koszty” o kwotę 7.800 zł, „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 5.800 zł i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 2.000 zł w związku z likwidacją produkcji ogrodniczej i wyprzedażą materiału roślinnego.
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez zwiększenie poz. „razem przychody” i „dotacje na inwestycje” oraz „razem koszty” i „koszty inwestycyjne” o kwotę 12.300 zł

12. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu o kwotę 5.000 zł w ramach Programu ochrony środowiska dla miasta Leszna w celu dostosowania kwot wydatków w Załączniku do budżetu.


Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.