Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » NAB??R ZAKO??CZONY. Praca - stanowisko ds. windykacji w Komunalnym Zwi?zku Gmin Regionu Leszczy??skiego. Wa??ne do dnia 10.02.2014 r. do godz. 15.00

NAB??R ZAKO??CZONY. Praca - stanowisko ds. windykacji w Komunalnym Zwi?zku Gmin Regionu Leszczy??skiego. Wa??ne do dnia 10.02.2014 r. do godz. 15.00


Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku
Gmin Regionu Leszczyńskiego
ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

ds. windykacji

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu),
f) znajomość przepisów dotyczących egzekucji administracyjnej, postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania cywilnego,
g) dobra znajomość obsługi komputera – (MS Office, w tym Excel, programy księgowe, biurowe i inne),
h) udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe,
i) posiadanie prawa jazdy kat. B.


2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub o innej specjalności przydatnej dla wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku,
b) doświadczenie zawodowe w zakresie windykacji należności w trybie egzekucji administracyjnej,
c) znajomość przepisów o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
d) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
e) zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
f) wysoka kultura osobista


3. Zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
a) nadzorowanie terminowego wpłacania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) wystawianie upomnień i prowadzenie ich ewidencji,
c) wystawianie tytułów wykonawczych i prowadzenie ich ewidencji,
d) nadzorowanie i koordynowanie działań windykacyjnych prowadzonych przez Związek,
e) sporządzanie okresowych sprawozdań o stopniu realizacji zadań,
f) wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem systemu opłat oraz wynikających z zakresu obowiązków,
g) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.kzgrl.pl w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
e) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.kzgrl.pl, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c) ilość stanowisk: 1,
d) wymiar czasu pracy: pełen etat,
e) termin rozpoczęcia pracy: marzec 2014 r.
f) zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony nie przekraczający 6 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika,
g) jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta pracy - nabór na stanowisko ds. windykacji” w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno lub przesłać pocztą na adres Związku w terminie do dnia 10 lutego 2014 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Biura Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego).

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w jednostce nie wynosił co najmniej 6 %.

Aplikacje, które wpłyną do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.kzgrl.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Bliższe informacje o składaniu aplikacji można uzyskać w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym lub pod numerem telefonu: 65-528-65-65, 660-000-855

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: Agnieszka Kania
Opublikowany dnia: 2014-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.