Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVI/426/2006

Uchwa??a nr XXXVI/426/2006

Numer uchwa??y: 2006/36/426
Numer sesji: 36
Rok: 2006

 

Uchwała Nr XXXVI/426/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2006.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna po stronie dochodów na kwotę 220.445,- zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

2.      Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna po stronie wydatków o kwotę 220.445 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 52.407,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

 

3.      Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe”, w następujący sposób:

-       poz. „Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych” oraz poz. „dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie na zakup estrady letniej” zwiększa się o kwotę 12.295,- zł,

Nowe brzmienie Załącznika Nr 7 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.      § 1 ust 1 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 175.024.357,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

1)     dochody miasta w wysokości 116.817.809,- zł,

2)     dochody powiatu w wysokości 58.206.548,- zł.”

 

2.      § 1 ust. 2 pkt 7 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. przyjmuje brzmienie:

„dotacje z funduszy celowych w kwocie 2.251.200,- zł”

 

3.      § 2 ust. 1  Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 181.824.357,- zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

1)     wydatki miasta w wysokości 115.017.809,- zł,

2)     wydatki powiatu w wysokości 66.806.548,- zł.”

 

 

 

4.      § 2 ust. 2 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. przyjmuje brzmienie:

„Z wydatków o których mowa w ust. 1przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 161.034.067,- zł, w tym:

a)     kwotę 81.873.151,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

b)     kwotę 15.378.889,- zł z przeznaczeniem na dotacje, (…)

2)     wydatki majątkowe w kwocie 20.790.290,- zł jak w załączniku Nr 7.

 

 

5.      § 8 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. przyjmuje brzmienie:

 

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w kwocie 158.759,- zł (…)”

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna  

 

          Wojciech RAJEWSKI

 

 


 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXXVI/426/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna

na rok 2006.

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budżecie miasta Leszna polegających na:

 

1.      Załącznik Nr 1 – dochody – zadania miasta

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 9.245,- zł z tytułu wpłaty, wraz z odsetkami, niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego w roku 2005 r. przez świadczeniobiorców. Wpłaty dokonywane na podstawie wystawionych decyzji administracyjnych.

 

2.      Załącznik Nr 2 – dochody – zadania powiatu

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 211.200,- zł z tytułu dotacji z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2006 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie, zgodnie z art.9 ust.2a-c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 ze zmianami).

 

3.      Załącznik Nr 3 – wydatki – zadania miasta

Dokonuje się zmian w zadaniach miasta po stronie wydatków w następujący sposób:

- zwiększa się wydatki o kwotę 9.245,- zł w dz. 852 rozdz. 85212
     z przeznaczeniem na zwrot niesłusznie pobranej dotacji na świadczenia
     rodzinne. Kwotę powyższą zwraca się do Wielkopolskiego Urzędu
     Wojewódzkiego, gdyż wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem
     zleconym gminie realizowanym ze środków budżetu państwa.

-       Przenosi się kwotę 31.000 zł w ramach wydatków Wydziału Kultury  na pomoc finansową na rzecz Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na:

§         dofinansowanie zakupu eksponatów i organizację imprez kulturalnych na kwotę 20.000 zł dla Muzeum Okręgowego w Lesznie,

§         dofinansowanie imprez kulturalnych na kwotę 11.000 zł dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.

-       uruchamia się rezerwę ogólną na zadania:

§         Pomoc finansowa dla Miasta Katowice dla poszkodowanych w wyniku katastrofy – kwota 5.000,- zł

§         Dotacja celowa dla MOK w Lesznie – zakup estrady letniej – kwota 12.295,- zł. W budżecie początkowym przyznano na ten cel 100.000,- zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu pełen koszt zakupu wynosi 112.295,- zł,

§         Pomoc finansową na rzecz Województwa Wielkopolskiego w wysokości 4.112 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydłużenia czasu pracy posterunku ruchu w Gostyniu, celem umożliwienia przeprowadzenia pociągu 33128 relacji Leszno-Jarocin.

 

 

 

4.      Załącznik nr  4 - wydatki – zadania powiatu

Zwiększa się wydatki w zadaniach powiatu o kwotę 211.200,- zł tj. o środki
z Funduszu Pracy omówione w pkt.2 uzasadnienia. W roku 2005  znowelizowano ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z nowelizacji  wynikało, że od 2006 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy nie będą mogły być zatrudniane osoby w ramach robót publicznych, które przez kilkanaście lat dotychczas wykonywały bardzo wiele zadań i uzupełniały braki kadrowe PUP. Z nowelizacji również wynika, że Fundusz Pracy w formie dotacji częściowo pokryje samorządom skutki finansowe zwiększonego zatrudnienia w urzędach pracy.

W roku 2005 oraz w roku 2006 Rada Miejska Leszna uchwaliła w budżecie dodatkowe środki dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem
na zwiększenie zatrudnienia, aby łagodnie rozłożyć w czasie skutki braku możliwości dotychczasowego zatrudnienia 8 osób w Urzędzie Pracy w ramach robót publicznych. W związku z tym, obecnie zwiększa się zatrudnienie w PUP
o 3 etaty i zwiększa się plan finansowy PUP o kwotę 100.000,- zł.

Budżet miasta po stronie wydatków zwiększa się o dodatkowe 211.200,- zł
z Funduszu Pracy, jednocześnie wycofując 111.200,- zł  środków własnych miasta, wcześniej przeznaczonych na sfinansowanie tego zadania,  do rezerwy ogólnej.

 

 

5.      Załącznik nr  7 - „Wydatki majątkowe”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 3 uchwały) oraz zgodnie z pkt.3 uzasadnienia.

 

Opracował:

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.