Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVI/434/2006

Uchwa??a nr XXXVI/434/2006

Numer uchwa??y: 2006/36/434
Numer sesji: 36
Rok: 2006

 

Uchwała  nr XXXVI/434/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca  2006 roku

 

 w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2006.

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r Nr 123 poz. 776 ze zmianami), Rada Miejska Leszna :

 

 

§1

 

Uchwala plan podziału środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  realizowanych w roku 2006.

 

§2

 

Plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący

                                                                             Rady Miejskiej Leszna

 

Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do  Uchwały   nr  XXXVI/434/2006

    Rady  Miejskiej Leszna  z  dnia  30 marca 2006 roku

 

     Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz.808) dokonał podziału środków finansowych przypadających samorządom powiatowym do realizacji zadań ustawowych w roku 2006.

    Powiat Leszno otrzymał kwotę 1 175 847,00 zł, w tym kwota 14 807,00 zł stanowi zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i  składek na ubezpieczenia społeczne z umów zawartych z pracodawcami w 2002r.

    Biorąc pod uwagę realizację zadań i wykorzystanie środków finansowych w roku poprzednim, złożone dotychczas wnioski o przyznanie dofinansowania, oraz analizę potrzeb osób niepełnosprawnych, proponuje się podział środków finansowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

    

Opracowanie: BAZON, MOPR

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Załącznik nr 1

                                                                                   do uchwały nr XXXVI/434/2006

         Rady Miejskiej Leszna z dnia
      30  marca 2006 roku

 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na  realizację  zadań w powiecie miasto Leszno

 w 2006 roku

 

 

 

Łączna kwota przyznanych środków                                                     1 175 847,00

 

1.zobowiązania  dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek

   na ubezpieczenia społeczne art.26                                                                  14 807,00

3.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych

   art.38i40                                                                                                              12.000,00

4.pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

    art.12                                                                                                                 300.000,00

5.dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art. 13                  10 000,00

6.przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art.26                    0,00

7.zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników

   pomagających osobie niepełnosprawnej w pracy  art.26d                                       0,00

 

Razem rehabilitacja zawodowa                                                                     336 807,00

 

 

 1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych                                             

   art.35a ust.1 pkt 7 lit.a                                                                                     350 000,00

 

2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt   rehabilitacyjny,                        

    przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

    art.35a ust.1 pkt7 lit.c                                                                                     144 040,00

 

3.likwidacja barier architektonicznych, w   komunikowaniu się                      260 000,00

    i  technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób

    niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt.7 lit.d

 

4.dofinansowanie sportu, kultury ,rekreacji i turystyki                                        85 000,00

   art.35a ust.1 pkt7 lit.b     

  

Razem rehabilitacja społeczna                                                                     839 040,00
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.