Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVI/432/2006

Uchwa??a nr XXXVI/432/2006

Numer uchwa??y: 2006/36/432
Numer sesji: 36
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVI/432/2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 marca 2006 roku

 

w sprawie:   przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Leszna.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 24 ust.9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:

 

§ 1

 

Przedłużyć do dnia 30 kwietnia 2007r. czas obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych Uchwałą nr XXVIII/306/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Leszna.

                               

§ 2

 

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Taryfy oraz informacja o przedłużeniu czasu ich obowiązywania podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

 

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna oraz Zarządowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie.

 

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

 

         Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały nr XXXVI/432/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Leszna.

 

 

Aktualnie obowiązujące ceny i stawki opłat wynoszące netto:

-    cena  za wodę dla wszystkich odbiorców usług - odbiorców wody             2,23  zł/m3

-  opłata wodomierzowa stała miesięczna uzależniona od wielkości wodomierza
      głównego  odbiorcy usług:

-   wodomierz o przekroju              Ø 15 i 20  mm                     1,50 zł /miesiąc

-   wodomierz o przekroju              Ø 25 mm                             2,70 zł /miesiąc

-   wodomierz o przekroju              Ø 32 mm                             4,00 zł /miesiąc

-   wodomierz o przekroju              Ø 40  mm                            5,50 zł /miesiąc

-   wodomierz o przekroju              Ø 50 mm                             7,50 zł /miesiąc

-   wodomierz o przekroju              Ø 80 mm                           12,50 zł /miesiąc

-   wodomierz o przekroju              Ø 100 mm  i więcej           15,00 zł /miesiąc

-   wodomierz sprzężony                                                         33,00 zł /miesiąc

-   cena za odprowadzanie ścieków dla wszystkich

    odbiorców usług – dostawców ścieków                                     3,51 zł/m3                                          

-   opłata abonamentowa  stała miesięczna od punktu pomiarowego

     (wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego)                         2,50 zł /miesiąc

zostały określone w taryfach zatwierdzonych uchwałą Rady Miejskiej Leszna.

Czas ich obowiązywania upływa z dniem 30 kwietnia 2006r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na podstawie znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków złożyło do Prezydenta wniosek o przedłużenie o 1 rok czasu obowiązywania dotychczasowych taryf.

W uzasadnieniu wniosku MPWiK przedstawiło informację, iż utrzymanie dotychczasowych cen i opłat, mimo wzrostu ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów zakupu energii, paliw przy uwzględnieniu planowanej inflacji nie spowoduje zmiany zakresu oraz pogorszenia jakości świadczonych usług.

Przedsiębiorstwo uzyska przychody w wysokości zabezpieczającej prawidłową eksploatację posiadanych urządzeń i zapewniające wykonanie zaplanowanych na 2006r. modernizacji i zamierzeń rozwojowych.

Ponadto planuje się uzyskanie w 2006r. dodatniego wyniku finansowego na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego.

 

 

 

Opracował:                                                                                                             

 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.