Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVI/431/2006

Uchwa??a nr XXXVI/431/2006

Numer uchwa??y: 2006/36/431
Numer sesji: 36
Rok: 2006

 

UCHWAŁA NR XXXVI/431/2006

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 30 marca 2006 roku

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego

 dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi

przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz § 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w  Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna w wysokości 658,- zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem zł 00/100)

 

§ 2

 

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości punktu w tabeli dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w wysokości2,70 zł. (słownie: dwa zł 70/100)

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/294/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08.03.2005 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników

nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od 01 stycznia 2006 r.

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                          Wojciech Rajewski

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/431/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 roku

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna

 

 

Zasady wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno reguluje Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty 20.09.2002 r. przez Prezydenta Miasta Leszna oraz ZNP Zarząd Okręgu Wielkopolskiego i Komisję Krajową NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Układ Zbiorowy określa m.in., iż stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalane są jako suma najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych.

Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustala - na podstawie § 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 ze zmianami) - Rada Miejska, a wartość jednego punktu w  złotych ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Miejską.

W budżecie miasta na rok 2006 przewidziano rezerwę na podwyżki płac pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 5% planowanego funduszu płac oraz dodatkowo 100,- zł na etat.

W celu zrealizowania podwyżek proponuje się podwyższenie najniższego wynagrodzenia z 572,- zł na 658,- zł oraz na podwyższenie wartości punktu z 2,60 zł na 2,70 zł. co pozwala na realizację podwyżek w wysokości nieco ponad 125,- zł na etat we wszystkich składnikach. Natomiast pozostałe środki – 2,5% t. j. ok. 25,- zł na etat, pozostaną do dyspozycji dyrektora w celu umożliwienia indywidualnych awansów i przeszeregowań.  Średnia podwyżka we wszystkich składnikach wyniesie około 12% dotychczasowego wynagrodzenia co odpowiada środkom planowanym na ten cel w budżecie.

Związki zawodowe: Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „SOLIDARNOŚC” zaopiniowały pozytywnie proponowany projekt Uchwały.

 

 

 

 

Opracował:                                                                         

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.