Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIII/477/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatk??w niewygasaj?cych z ko??cem roku bud??etowego 2013oraz okre??lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatk??w

Uchwa??a Nr XXXIII/477/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatk??w niewygasaj?cych z ko??cem roku bud??etowego 2013oraz okre??lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatk??w

Numer uchwa??y: 477
Numer sesji: 2013
Rok: 2013
Uchwała Nr XXXIII/477/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z końcem roku budżetowego 2013
oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków


Na podstawie art. 263 ust. 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.


§ 2

Wykaz, o których mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 3.714.209,00 zł,
z tego:
 wydatki majątkowe w kwocie 3.241.400,00 zł
 wydatki bieżące w kwocie 472.809,00 zł.


§ 3

Plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr XXXIII/477/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z końcem roku budżetowego 2013 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2013. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są
w planie na rok 2013, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2013 roku. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę 3.714.209,00 zł.

Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnienie dotyczące poszczególnych zadań:

1. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zadania miasta w wysokości 3.196.300,00 zł, z tego:

a) dz. 600 rozdz. 60016 – budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w kwocie 100.000,00 zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na realizacje robót związanych wykonywaniem nawierzchni z destruktu asfaltowego na ulicach
o nawierzchni gruntowej. Postępowanie przetargowe zakończone. Prace zostaną wykonane przez dotychczasowego wykonawcę – Przedsiębiorstwo Dróg
i Ulic Sp. z o.o. w Lesznie, jako roboty uzupełniające.
Termin realizacji zadania 30.06.2014 r.

b) dz. 600 rozdz. 60016 – budowa nawierzchni na drogach gminnych
o nawierzchni gruntowej w kwocie 29.100,00 zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na realizacje umowy nr MZD.272.49.2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. z Zakładem Projektowo-Usługowym TITAN B.W. Furmaniak z Leszna, dotyczącej sporządzenia projektu budowlanego na budowę ulicy Rzemieślniczej.
Termin realizacji zadania 30.06.2014 r.

c) dz. 801 rozdz. 80101 – budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 440.300,00 zł
W 2013 roku rozpoczęto I etap prac związanych z budową nowej siedziby SP nr 4. W ramach tego etapu wybudowana zostanie hala sportowa z zapleczem sanitarno – szatniowym, salami dydaktycznymi do zajęć rehabilitacyjnych, pomieszczeniami magazynowymi do przechowywania sprzętu i pokojami nauczycielskimi wraz
z boiskiem wielofunkcyjnym. Roboty budowlane realizowane są w oparciu
o umowę nr MZD-BPU.272.3.2013 z dnia 11 lipca 2013 r. z konsorcjum firm TOMPOL/KALDO: Tomasz Kozłowski TOMBUD z Leszna, Tomasz Kurpisz TOMBUD z Leszna i KALDO Paweł Jędraś z Leszna.
Termin realizacji zadania 30.06.2014 r.


d) dz. 801 rozdz. 80101 – budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 w kwocie 126.100,00 zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę faktury końcowej za wykonane roboty budowlane polegające na budowie budynku sanitarno
– socjalnego na terenie SP nr 7. Roboty były realizowane w ramach umowy nr MZD.272.33.2013 z dnia 15 lipca 2013 r. z „Dudkowiak” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego z Leszna i zgodnie z zapisem § 10 ww. umowy wykonawca może wystawić fakturę końcową w pierwszym kwartale 2014 roku.
Termin realizacji zadania 30.06.2014 r.

e) dz. 900 rozdz. 90015 – modernizacja oświetlenia ulicznego w kwocie 23.500,00 zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę grudniowej raty za modernizację oświetlenia ulicznego będącego własnością ENEA SA w oparciu o umowę nr CRU/P/2004/2008/DU/UM z dnia 12 września 2008 r. z ENEA SA.
Termin realizacji zadania 30.06.2014 r.

f) dz. 926 rozdz. 92604 – budowa lodowiska sztucznego mrożonego (44x27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w kwocie 2.450.000,00 zł
W związku z przedłużającym się okresem wykonania prac, rozliczenie inwestycji nastąpi w 2014 roku. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno
-Budowlane PROFBUD Sp. z o.o. z Poznania w oparciu o umowę nr 4/2013
z dnia 21 sierpnia 2013 r.
Termin realizacji zadania 30.06.2014 r.

g) dz. 926 rozdz. 92604 – wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego, systemu oddymiania w budynku czarnym w kwocie 27.300,00 zł
Wydatek na ww. zadanie zostanie poniesiony w 2014 roku. W związku
z powyższym niezbędne jest przeniesienie środków, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą Z.P.H.U. Zbigniew Pilc z Osiecznej z dnia 16 grudnia 2013 roku. Ponadto do realizacji zadania uwzględniono koszty nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową nr MZD.272.25.2012 z dnia 27 marca 2012 r. z Zakładem Usług Inwestycyjnych Jerzy Gryga z Leszna.
Termin realizacji zadania 30.06.2014 r.

2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zadania powiatu w wysokości 45.100,00 zł:

a) dz. 600 rozdz. 60015 – przebudowa ul. Ewarysta Estkowskiego (DK 6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy miasta w kwocie 45.100,00zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie przez Miejski Zakład Zieleni wycinki około 100 drzew, niezbędnej dla wykonywania ww. inwestycji. Wykonawca został wybrany w wyniku zakończonego postępowania – wyboru z wolnej ręki.
Termin realizacji zadania 30.06.2014 r.


3. Wydatki bieżące – zadania miasta w wysokości 372.809,00 zł

a) dz. 710 rozdz. 71004 – opracowania planistyczne w kwocie 290.172,00 zł
Środki na opracowania planistyczne, które nie zostały wydane w przewidywanym terminie ze względu na trudności proceduralne w sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego. W trakcie opracowywania poszczególnych dokumentów uwzględniono nowe, zmienione uwarunkowania przestrzenne związane w szczególności z przeznaczeniem poszczególnych terenów.
Dotyczy umów: nr AP.19.2009, nr AP. 271.2.2011 z Europejskim Centrum Kompleksowej Obsługi Nieruchomości „ECKON” Sp. z o. o. z Wrocławia,
nr AP.6/2009, nr AP.271.5.2011, nr AP.271.6.2011, nr AP.271.2.2013,
nr AP.271.3.2013, nr AP.271.5.2013 INTEGRA Sp. z o.o. z Poznania oraz
nr AP.271.6.2013 Architektoniczne Biuro Projektowe Stefan Wojciechowski
z Kórnika.
Termin realizacji zadania 30.06.2014 r.

b) dz. 710 rozdz. 71095 – opracowanie projektu budowlanego w kwocie 26.000,00 zł
Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na uregulowanie należności za: sporządzenie projektu budowlanego na budowę nawierzchni w ulicach ks. Kordeckiego, Juranda, Zbyszka z Bogdańca, Jagienki, Zawiszy Czarnego, Stasia Tarkowskiego i Łowieckiej, zawartych pomiędzy ulicami ks. Kordeckiego a Jagiełły. Projekt budowlany realizowany jest w oparciu o umowę nr MZD.272.39.2013 z dnia 17 września 2013 roku z Biurem Usług Inwestycyjno
-Projektowych DRÓGPROJEKT Czesław Przedwojski z Leszna.
Termin realizacji zadania 30.06.2014 r.

c) dz. 750 rozdz. 75023 – usługi związane z doradztwem energetycznym
w kwocie 17.220,00 zł
Kwota stanowi wynagrodzenia (ostatnia transza) dla firmy Benefis Consulting Group z Poznania w związku z usługami doradztwa energetycznego jakie firma świadczy na podstawie umowy nr OR-A.2151.18.2912. z dnia 16 maja 2012 r.
Termin realizacji zadania – 30.06.2014 r.

d) dz. 750 rozdz. 75075 – wykonanie projektu graficznego i druku broszury skierowanej dla inwestorów w kwocie 12.767,00 zł
Wydatek na ww. zadanie nie zostanie poniesiony w 2013 r., ponieważ uzależnione jest od terminu innych działań podejmowanych w ramach kampanii skierowanej dla inwestorów „Jest taka I.D.E.A.” Dotychczas w ramach ww. zadania wybrany został wykonawca zamówienia w wyniku zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekracząjącej równowartości 14.000 EURO – Pracownia Plastyczna STUDIO BM z Leszna.
Termin realizacji zadania 30.06.2014 r.

e) dz. 750 rozdz. 75075 – wykonanie projektu i druk ulotki Leszno w liczbach
w kwocie 6.150,00 zł
Wykonawca – Wielkopolska Agencja Reklamowa w Rydzynie zrealizował dzieło na podstawie umowy PR.0644.97.2013 z dnia 18 listopada 2013 r., jednak wystąpiły w nim wady. Płatność nastąpi w roku 2014 po usunięciu wad.
Termin realizacji zadania 30.06.2014 r.

f) dz. 750 rozdz. 75075 – wykonanie projektów technicznych tablic na oznakowanie obszaru Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w kwocie 11.000,00 zł
Wydatek na ww. zadanie nie zostanie poniesiony w 2013 roku z powodu przesunięcia terminu realizacji zlecenia przez Zbigniewa Śląskiego z Leszna, wybranego w wyniku zakończonego wyboru wykonawcy.
Termin realizacji zadania 30.06.2014 r.

g) dz. 900 rozdz. 90095 – nadzór nad zajęciami pasa drogowego, nadzór na bieżącym utrzymaniem dróg oraz nadzór nad oświetleniem w kwocie 9.500,00 zł
Kwota dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na uregulowanie należności za nadzór nad zajęciami pasa drogowego, nadzór nad bieżącym utrzymaniem dróg oraz nadzór nad oświetleniem, wykonywane w miesiącu grudniu 2013 r.
w oparciu o umowy nr MZD.272.9.2012 z dnia 10 stycznia 2012 r., z Firmą Projektowo - Usługową Krzysztof Marchwicki z Leszna, nr MZD.272.10.2012 r.
z dnia 10 .stycznia 2012 r. z Firmą Projektowo-Usługową Krzysztof Marchwicki
z Leszna i nr MZD.271.12.2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. z Zakładem Usługowym Wojciech Borkiewicz z Leszna.
Termin realizacji zadania 30.06.2014 r.

4. Wydatki bieżące – zadania powiatu w wysokości 100.000,00 zł

a) dz. 600 rozdz. 60015 – bieżące utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 100.000,00 zł
Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych prowadzone w miesiącu grudniu 2013 r., a dotyczące akcji zimowej, w oparciu o umowę MZD.272.51.2011 z dnia 31.10.2011 r. z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Sp. z o.o. w Lesznie.
Termin realizacji 30.06.2014 r.

Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.