Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XXXIII/484/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwa??y dotycz?cej aglomeracji Leszno

UCHWA?A NR XXXIII/484/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwa??y dotycz?cej aglomeracji Leszno

Numer uchwa??y: 484
Numer sesji: 33
Rok: 2013UCHWAŁA NR XXXIII/484/2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie : zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej aglomeracji Leszno

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zmianami)


Rada Miejska Leszna
uchwala co następuje:

§ 1.
Przedłożony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego projekt uchwały dotyczącej aglomeracji Leszno wraz z załącznikiem do w/w uchwały opiniuje pozytywnie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/484/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej aglomeracji Leszno.

Dotychczasowa aglomeracja Leszno została wyznaczona rozporządzeniem Nr 2/06 Wojewody Wielkopolskiego. Prezydent Miasta Leszna pismem z dnia 8 sierpnia 2012 r. zwrócił się
do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wprowadzenie zmian w aglomeracji Leszno. Zmiana granic aglomeracji wynika z wyłączenia z terenu aglomeracji niektórych miejscowości
z gmin Lipno, Śmigiel i Święciechowa ze względu na wskaźnik koncentracji mieszkańców, który w tych miejscowościach wynosi poniżej 120 mieszkańców na 1 kilometr sieci kanalizacyjnej planowanej do realizacji. Dodatkowo z terenu aglomeracji Leszno wyłączone zostały miejscowości z gmin Góra i Niechlów, które to gminy podjęły decyzję o wystąpieniu z aglomeracji Leszno i stworzeniu własnych odrębnych aglomeracji.
Opracowany projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i skierowany do dalszych uzgodnień. W związku z faktem, iż nie wszystkie organy wydały opinię pozytywną Prezydent Miasta Leszna po uwzględnieniu zgłoszonych uwag m.in. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Rady Gminy Lipno zwrócił się ponownie w dniu 24 lipca 2013r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego
o wprowadzenie zmian w aglomeracji Leszno. Przedłożony do zaopiniowania projekt planu aglomeracji Leszno brzmi następująco:

1. Wyznacza się aglomerację Leszno o równoważnej liczbie mieszkańców 95 821 RLM.
2. Aglomeracja Leszno obejmuje swym zasięgiem tereny miasta Leszno, gminy Lipno
i gminy Święciechowa, objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Henrykowo.
3. Obszar aglomeracji Leszno wyznacza się w oznaczonych na planie granicach, na terenie poniżej wymienionych miejscowości:

1) miasta Leszno,
2) w gminie Lipno: Lipno (część miejscowości), Mórkowo, Wilkowice, Gronówko (część miejscowości),
3) w gminie Święciechowa: Święciechowa, Krzycko Małe, Gołanice, Długie Stare, Przybyszewo, Lasocice, Ogrody, Strzyżewice, Henrykowo.

4. Obszar i granice aglomeracji Leszno zostały oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do projektu niniejszej uchwały.

Ostatecznego wyznaczenia aglomeracji dokona w drodze uchwały Sejmik Województwa Wielkopolskiego po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, w tym miasta Leszna.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna wnioskuje do Rady Miejskiej Leszna
o podjęcie niniejszej uchwały.


Opracował:

Marian Bartkowiak
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony ŚrodowiskaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.