Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIII/482/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: przyj?cia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rz?dowej, dotycz?cego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

Uchwa??a Nr XXXIII/482/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: przyj?cia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rz?dowej, dotycz?cego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

Numer uchwa??y: 482
Numer sesji: 33
Rok: 2014


Uchwała Nr XXXIII/482/2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się od Wojewody Wielkopolskiego do realizacji prowadzenie spraw, o których mowa w art.30 ust.4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.461).

§ 2

Szczegółowy zakres zadania przyjętego przez Miasto Leszno do realizacji, o którym mowa w § 1, określi porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do podpisania porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna..

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXXIII/482/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie: przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 2014 rokuMiasto Leszno realizuje czynności związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (dawniej poboru) w ramach części otrzymywanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego a w szczególności określeniem zdolności osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej do służby wojskowej jako zadanie zlecone przez Wojewodę. Określenie zdolności osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej do czynnej służby wojskowej należy do Powiatowej Komisji Lekarskiej, której przewodniczący stosownie do potrzeb może kierować osobę stawiającą się do kwalifikacji wojskowej na badania specjalistyczne.
W związku z powyższym Wojewoda powierza Miastu Leszno w imieniu, którego działa Prezydent Miasta Leszna podpisanie umów z lekarzami specjalistami dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.
Podpisanie w/w umów wymaga zgody Rady Miasta Leszna.
Opracował:
Wydział Spraw Obywatelskich

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Czes??awa Surmacz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.