Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIII/478/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIII/369/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zaci?gni?cia kredytu komercyjnego na wyprzedzaj?ce finansowanie dzia??a?? finansowanych ze ??rodk??w pochodz?cych z bud??etu Unii Europejskiej

Uchwa??a Nr XXXIII/478/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIII/369/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zaci?gni?cia kredytu komercyjnego na wyprzedzaj?ce finansowanie dzia??a?? finansowanych ze ??rodk??w pochodz?cych z bud??etu Unii Europejskiej

Numer uchwa??y: 478
Numer sesji: 33
Rok: 2013

Uchwała Nr XXXIII/478/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/369/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/369/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
1. Postanawia się zaciągnąć kredyt w kwocie 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P”.

2. Uruchomienie kredytu nastąpi w 2013 roku.

3. Spłata kredytu planowana jest w roku 2013”.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

㤠3
1. Spłata kredytu następować będzie ze środków pozyskanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i z dochodów własnych Miasta.
2. Wydatki związane z wypłatą odsetek zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta”
.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXXIII/478/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/369/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


W związku z informacją z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z dnia 29 listopada 2013 roku o wynikach weryfikacji wniosku o płatność POIS.08.02.00-017/08-16 z dnia 15 października 2013 roku o zatwierdzeniu do wypłaty kwoty 7.784.202,84 zł (kwota wydatków kwalifikowanych wskazanych przez Beneficjenta 20.922.591,59 zł) zaistniała możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętego kredytu. Wobec powyższego planowane jest dokonanie spłaty zaciągniętego kredytu ze środków z otrzymanej refundacji oraz z dochodów własnych.
Zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku przedmiotowy kredyt podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia określonego w ww. przepisach.


Opracował:
Wydział Budżetu
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a i Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.