Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIII/475/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwa??a Nr XXXIII/475/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Numer uchwa??y: 475
Numer sesji: 33
Rok: 2013

Uchwała Nr XXXIII/475/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2013 przyjętym Uchwałą Nr XXII/366/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie dochodów o kwotę 3.452.316,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie wydatków o kwotę 6.547.683,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 10.000.000 zł.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 315.948.724,71 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 187.094.882,71 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 128.853.842,00 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 266.004.897,71 zł i dochody majątkowe w kwocie 49.943.827,00 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.091.720,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

4. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 44.272.244 zł”.
5. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 320.298.496,71 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 186.196.472,71 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 134.102.024,00 zł”.

6. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 257.463.081,71 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 62.835.415,00 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

7. § 2 ust. 3 pkt 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.091.720,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,

8. § 2 ust. 3 pkt 6 uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 47.829.148 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 649.200 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały.

9. § 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku w kwocie 36.347.948 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16.997.499,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 19.350.449,00 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały.”

10. § 4 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.349.772 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, kredytu i pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczki z lat ubiegłych”.

11. § 5 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
㤠5
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 32.017.000 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.500.000 zł,
2) z pożyczki w wysokości 217.000 zł,
3) z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.000.000 zł,
4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.300.000 zł”.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 27.667.228 zł z przeznaczeniem na:
1) wykup obligacji w wysokości 15.600.000 zł,
2) spłatę pożyczki w wysokości 269.000 zł,
3) spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 11.798.228 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 14 do uchwały”.

12. § 8 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 415.577,00 zł,
2) celowa w kwocie 1.111.336,00 zł, z tego:
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 501.336,00 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 570.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 40.000,00 zł”.

13. § 9 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 26.717.000 zł, w tym pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł”.

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.5. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

9. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

10. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/475/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 350.000 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami środków z tytułu udziałów podatku dochodowego od osób prawnych,
b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 na kwotę 3.635 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 roku, części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
c) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 73 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności”,
d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 7.310 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 (kwota 310 zł) oraz w Szkole Podstawowej nr 13 (kwota 7.000 zł),
e) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 136.727 zł planu dot. projektów unijnych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie” COMENIUS w następujących projektach:
- „Rytm mego serca – rytmem mego życia” o kwotę 48.741 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3,
- „Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się całe życie” o kwotę 65.128 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5,
- „Globalne ubóstwo i my” o kwotę 22.858 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7.
O ww. kwoty zwiększa się jednocześnie plan dochodów roku 2014,
f) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80103 o kwotę 2.364 zł w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty dotyczącą zmniejszenia od września br. wysokości opłat za przedszkole,
g) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 176.180 zł w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty dotyczącą zmniejszenia od września br. wysokości opłat za przedszkole,
h) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85205 o kwotę 20,98 zł z tytułu odsetek w zakresie realizacji zadania publicznego „STOP PRZEMOCY”,

i) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 36 zł z tytułu wpływu zwrotu składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłek stały z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niesłusznie opłaconej składki zdrowotnej,
j) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 2.500 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
k) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 5.000 zł w związku ze złożonym wnioskiem o aneks do umowy dotacji nr 73/U/400/377/2013 z dnia 02.08.2013 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w związku z przedłużająca się procedurą na wydanie decyzji na usunięcie drzew dot. realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja Parku na Placu Kościuszki”,
l) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 36.800 zł z tytułu mniejszych od zaplanowanych wpłat mieszkańców na realizację inwestycji w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych,
m) zmniejszeniu w dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 450.000 zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „Budowa lodowiska sztucznego mrożonego (44x27m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie”.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 15.000 zł z tytułu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z tego 10.000 zł na dofinansowanie doposażenia komory dymowej i 5.000 zł na doposażenie zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy (dot. wydatków bieżących),
b) zwiększeniu w dz. 756 rozdz. 75622 o kwotę 100.000 zł w związku z planowanymi wyższymi wpływami środków z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych,
c) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 173.813 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 roku, części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
d) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 3.567.980 zł dot. środków z Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P”, z tego:
 zmniejszenie o kwotę 3.764.719 zł w związku z dostosowaniem zaplanowanych środków do poniesionych wydatków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „7”,
 zwiększenie o kwotę 7.332.699 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów do przewidywanego wykonania. Wniosek o płatność zatwierdzony został na kwotę 7.784.202,84 zł, jednak z uwagi na wcześniejsze zwiększenie dochodów z planowanych refundacji proponuje się zwiększenie o ww. kwotę,
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 5.515 zł z tytułu zwrotu przez Kolegium Języków Obcych kosztów poniesionych za zużyte media w III Liceum Ogólnokształcącym,
f) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 53.674 zł planu dot. projektu unijnego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie” COMENIUS „Tradycyjne zawody i nabywanie niezbędnych umiejętności dla nowych profesji” realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w roku 2014,
g) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 58.203 zł planu dot. projektu unijnego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie” COMENIUS „Oszczędzanie energii – siła zmian” realizowanego przez Zespół Szkół Ochrony Środowiska z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów roku 2014,
h) zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 140.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2013 roku nr FB-I.3111.524.2013.3 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, należnych za miesiąc listopad 2013 – opłacanych w miesiącu grudniu,
i) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 5.528 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.494.2013.4 z dnia 29 listopada 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących – w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od października do listopada 2013 roku w Domu Pomocy Społecznej.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 174.000 zł na zadaniach inwestycyjnych w związku z końcowym rozliczeniem finansowym robót wykonywanych w ramach następujących zadań:
- „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 100.000 zł,
- „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” dot. przebudowy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego o kwotę 74.000 zł,
b) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu dot. zakupu energii i usług pozostałych (środki pochodzą ze zmniejszenia planu w zadaniach powiatu),
c) zmniejszeniu w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 1.069.183 zł z tytułu niższych odsetek od samorządowych papierów wartościowych ze względu na obniżenie wskaźników WIBOR (kwota 1.053.083 zł) oraz z tytułu niższej prowizji dla banku (kwota 16.100 zł),
d) zwiększeniu rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 155.770 zł z następujących tytułów:
- zwiększenie z tytułu zmniejszenia wkładu własnego w ramach projektu unijnego „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności” o kwotę 13 zł,
- zmniejszenie z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla doktorantów w kwocie 15.820 zł,
- zmniejszeniem z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie 9.000 zł,
- zwiększenie o kwotę 7.332.699 zł w związku z planowanym wpływem refundacji na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P”,
- zwiększenie o kwotę 177.448 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenie o kwotę 1.069.183 zł z tytułu niższych odsetek od samorządowych papierów wartościowych,
- zwiększenie o kwotę 634.750 zł z tytułu zmniejszenia wydatków klasyfikowanych z czwartą cyfra „9” na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P”,
- zwiększenie o kwotę 850.000 zł z tytułu zmniejszenia planu wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- zwiększenie o kwotę 116.497 z tytułu zmniejszenia planu wydatków w jednostkach oświatowych,
- zmniejszenie o kwotę 10.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu,
e) zmniejszeniu rezerwy celowej na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem dla nowo utworzonego Niepublicznego Przedszkola Językowego „BAJKA”,
f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 74.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7”,
g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 7.310 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości (Szkoła Podstawowa nr 13 w wysokości 7.000 zł), oraz monitoring (Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości 310 zł). Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
n) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 136.727 zł planu wydatków dot. projektów unijnych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie” COMENIUS w następujących projektach:
- „Rytm mego serca – rytmem mego życia” o kwotę 48.741 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3,
- „Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się całe życie” o kwotę 65.128 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5,
- „Globalne ubóstwo i my” o kwotę 22.858 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7.
O ww. kwoty zwiększa się jednocześnie plan wydatków w roku 2014,
h) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80143, rozdz. 80146, rozdz. 80148 oraz 80195 o kwotę 95.080 zł w jednostkach oświatowych w związku z otrzymaniem dotacji celowej na przedszkola, a także dokonanie zmian pomiędzy poszczególnymi jednostkami z przeznaczeniem na zapłatę w miesiącu grudniu 2013 roku zobowiązań, takich jak, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia i zakup energii,
i) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85205 o kwotę 20,98 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizację zadania „STOP PRZEMOCY” (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
j) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 36 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niesłusznie opłaconej składki zdrowotnej,
k) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu niesłusznie pobranego zasiłku,
l) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe na opał. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu w zadaniach powiatu,
m) zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 86 zł z przeznaczeniem na realizacje projektu „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności”, z tego 73 zł środki unijne klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” oraz 13 zł środki własne klasyfikowane z czwartą cyfrą „9”,
n) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85401 i 85407 na kwotę 8.455 zł, w tym zmiany na kwotę 187 zł w celu wyodrębniania środków m.in. na wynagrodzenie osobowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
o) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 127.000 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem zadań związanych z oświetleniem ulic, z tego:
- zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” o kwotę 50.000 zł,
- zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego” o kwotę 50.000 zł,,
- zmniejszeniu na zadaniu dot. bieżącej konserwacji oświetlenia o kwotę 173.000 zł,
- zwiększeniu na zadaniu dot. bieżącego utrzymania oświetlenia tj. zakupu energii o kwotę 300.000 zł (m. in. z tytułu wzrostu ilości punktów świetlnych, dodatkowego kosztu z tytułu błędnego naliczenia opłat przez ENEA S.A, mniejszych oszczędności po przeprowadzonym przetargu na zakup energii),
p) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 5.000 zł w związku z przedłużającą się procedurą dot. wycinki drzew w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja Parku na Placu Kościuszki w Lesznie – zbiorowego pomnika przyrody”,
q) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 163.800 zł zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych w związku z ostatecznym rozliczeniem tych zadań, z tego: 36.800 zł środki z odpłatności mieszkańców oraz 127.000 zł środki własne miasta,
r) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami w następujących działach i rozdziałach:
 dz. 630 rozdz. 63003 na kwotę 6.200 w celu wyodrębniania środków na wykonanie tablicy informacyjnej z planem miasta Leszna,
 dz. 700 rozdz. 70095 na kwotę 61.500 zł w celu zwiększenia środków na remonty w lokalach użytkowych miasta Leszna,
 dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 49.000 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Urzędu Miasta,
 dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 109 zł o charakterze porządkującym budżet, dot. projektu „Leszno Biel – Partnerstwo dla Rozwoju”,
 dz. 754 rozdz. 75416 na kwotę 12.100 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Straży Miejskiej,
 w dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 4.400 zł o charakterze porządkującym budżet w Przedszkolu Miejskim nr 20 i 21,
 w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 4.700 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębniania środków na zakup namiotu wykorzystywanego podczas imprez plenerowych,
 w dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 589 zł o charakterze porządkującym budżet dot. projektu „Konsultuj, działaj , wzmacniaj”,
 w dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 420 zł o charakterze porządkującym budżet dot. projektu „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności”


4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 4.399.469 zł planu wydatków na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P” w związku z końcowym rozliczeniem ww. inwestycji,
b) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dot. akcji zimowej,
c) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 20.000 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Urzędu Miasta (powyższe środki przenosi się do zadań miasta),
d) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego:
- 10.000 zł na zadanie inwestycyjne na dofinansowanie doposażenia komory dymowej,
- 5.000 zł na wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu i wyposażenia Komendy,
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 5.515 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej, zużycia wody, wywóz nieczystości oraz eksploatację kontenera w III Liceum Ogólnokształcącym. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
f) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 53.674 zł planu wydatków dot. projektu unijnego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie” COMENIUS „Tradycyjne zawody i nabywanie niezbędnych umiejętności dla nowych profesji” realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków roku 2014 o ww. kwotę,
g) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 58.203 zł planu wydatków dot. projektu unijnego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie” COMENIUS „Oszczędzanie energii – siła zmian” realizowanego przez Zespół Szkół Ochrony Środowiska z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków roku 2014 o ww. kwotę,
h) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80102, rozdz. 80111, rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134 i rozdz. 80140 o kwotę 21.531 zł oraz zmiany na kwotę 9.459 zł pomiędzy jednostkami oświatowymi,
i) zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
j) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 5.528 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej,
k) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 55.000 zł i przeznaczeniu jej na zasiłki celowej w zadaniach miasta,
l) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85220 na kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
m) zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85406, rozdz. 85407, rozdz. 85410 i rozdz. 85446 o kwotę 8.341 zł oraz zmiany na kwotę 16.519 zł pomiędzy jednostkami oświatowymi,
n) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach oraz zadaniach:
 dz. 600 rozdz. 60015 na kwotę 100.000 zł w celu wyodrębniania środków na prowadzoną w miesiącu listopadzie i grudniu 2013 roku akcję zimową,
 dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 27.000 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Wydział Komunikacji w celu wyodrębnienia środków na wydatki związane z usuwaniem pojazdów (kwota 2.000 zł) oraz zakupem druków z PWPW S.A. (kwota 25.000 zł),
 w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 41.922 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 w dz. 852 rozdz. 85202 na kwotę 6.384 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Domu Pomocy Społecznej,
 w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 18.591 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadania zlecone powiatowi), oraz zmiany na kwotę 15.500 zł w celu wyodrębniania środków na zakup kserokopiarki.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2013” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 423/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku polegających na:
a) zmniejszeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.468.2013.4 z dnia 15 listopada 2013 w dz. 852, rozdz. 85203 o kwotę 945 zł – korekta pod katem wykorzystania miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lesznie,
b) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 3.000 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- w dz. 852 rozdz. 85219 na kwotę 7.664 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na zmianie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 41.922 zł i w dz. 853 rozdz. 85321 na kwotę 18.591 zł oraz zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85156 o kwotę 140.000 zł.

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2013” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 424/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku polegających na:
a) zmniejszeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.567.2013.4 z dnia 15 listopada 2013 roku o kwotę 133 zł w dz. 750, rozdz. 75045,
b) zmniejszeniu zmianie planu dotacji zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.468.2013.4 z dnia 15 listopada 2013 roku w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 1.500 zł,
c) zwiększeniu o kwotę 5.000 zł w dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 z przeznaczeniem dla KM PSP w Lesznie na funkcjonowanie grup specjalistycznych,
d) przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- w dz. 710 rozdz. 71015 na kwotę 6.413 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 69.121 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

7. Załączniki Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2013” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna nr 425/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku polegających na:
a) zmniejszeniu planu dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.567.2013.4 z dnia 15 listopada 2013 roku o kwotę 660 zł w dz. 750, rozdz. 75045,
b) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85201 o kwotę 10.000 zł w związku z nowo przyjętymi dziećmi z Miasta Poznania do Domu Caritas w Lesznie.

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na 2013 rok”
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z wyodrębnieniem środków na zakup namiotu wykorzystywanego podczas imprez plenerowych.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zmniejszenia kwot wydatków inwestycyjnych jednorocznych,
 zwiększenia kwot wydatków inwestycyjnych wieloletnich
 zwiększenia kwot zakupów inwestycyjnych.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszeniu planu wydatków realizowanych zadań inwestycyjnych, z tego:
• „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa PP” o kwotę 4.399.469 zł,
• „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 100.000 zł,
• „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 74.000 zł,
• „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7” o kwotę 74.000 zł,
• „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” o kwotę 50.000 zł,
 zwiększeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego” o kwotę 50.000 zł,
- zmianie źródeł finansowania w następujących zadaniach inwestycyjnych:
• „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna Trasa W-Z” zwiększenie środków własnych o kwotę 200.000 zł, oraz zmniejszenie środków z emisji obligacji komunalnych o kwotę 200.000 zł,
• „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4” zmniejszenie środków własnych o kwotę 200.000 zł oraz zwiększenie środków z emisji obligacji komunalnych o kwotę 200.000 zł
- przeniesieniu z planu „Jednorocznych zadań inwestycyjnych” zadania pn.: ”Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Szkoły Zawodowej Specjalnej” w kwocie 40.000 zł.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” o kwotę 163.800 zł,
 wprowadzenie planu wydatków dot. zadania pn.: „Wykonanie tablicy informacyjnej z planem Miasta Leszna” w wysokości 6.200 zł,
 na przeniesieniu do planu „Wieloletnich zadań inwestycyjnych” zadania pn.: ”Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Szkoły Zawodowej Specjalnej” w kwocie 40.000 zł.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 754 rozdz. 75411 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:
• wprowadzenie poz. „doposażenie komory dymowej” w wysokości 10.000 zł,
 dz. 851 rozdz. 85154 dla Urzędu Miasta Leszna – Biuro ds. Uzależnień:
• wprowadza się poz. „zakup namiotu” w wysokości 4.700 zł,
- dz. 853 rozdz. 85321 dla Urzędu Miasta Leszna:
• wprowadza się poz. „zakup kserokopiarki” w wysokości 15.500 zł.

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zwiększeniem dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 50.000 zł.
 zmniejszenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł,
 zmniejszenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 1.000 zł,
 zmniejszeniem dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 850.000 zł

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 3.350 zł (dz. 801 rozdz. 80101) z następujących tytułów:
 darowizna od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. na zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie szkoły oraz zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Szkoły Podstawowej nr 10 (kwota 900 zł),
 darowizna od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. na dofinansowanie zakupu słupków odgradzających dla Szkoły Podstawowej nr 13 (kwota 2.400 zł),
 odsetki bankowe (kwota 50 zł).

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku dotyczą:
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez zwiększenie poz. „razem przychody” i „przychody własne” oraz poz. „razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 1.000 zł z tytułu odszkodowania z PZU za wybite szyby w oknach i drzwiach hali TRAPEZ i przeznaczeniu ww. kwoty na usługi związane z naprawą powstałej szkody,
- Miejskiego Zakładu Komunikacji poprzez zwiększenie poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 26.560 zł oraz zmniejszenie poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 26.560 zł w związku z interpretację, iż § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zalicza się do grupy „wynagrodzeń i pochodnych”.

16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku wynikają ze zrealizowanych i przewidywanej do końca roku większej sprzedaży lokali mieszkalnych gminy i w związku z tym zmienia się powierzchnia lokali gminnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent (z planowanej 107.350 m2 do 106.924 m2 średniorocznie).

17. Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu planu wydatków realizowanych projektów:
- „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P” o kwotę 4.399.469 zł,
- „Rytm mego serca – rytmem mego życia” o kwotę 48.741 zł,
- „Refleksja, Wzmocnienie, Rozwój: Stajemy się aktywnym uczniem uczącym się całe życie” o kwotę 65.128 zł,
- „Globalne ubóstwo i my” o kwotę 22.858 zł,
- „Tradycyjne zawody i nabywanie niezbędnych umiejętności dla nowych profesji” o kwotę 53.674 zł,
- „Oszczędzanie energii – siła zmian” o kwotę 58.203 zł,
- „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności” o kwotę 86 zł.

18. Załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
- zwiększeniu rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10.000.000 zł w związku z planowanym wpływem kwoty refundacji w 2013 roku (prawdopodobnie dnia 18 grudnia 2013 roku),
- zmianie związanej ze sfinansowaniem zadań inwestycyjnych z emisji obligacji komunalnych:
• zmniejszenie o kwotę 200.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna Trasa W-Z”,
• wprowadzenie zadania pn. „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4” w wysokości 200.000 zł.


Opracował:
Wydział Budżetu

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.