Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIII/474/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2013

Uchwa??a Nr XXXIII/474/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2013

Numer uchwa??y: 474
Numer sesji: 33
Rok: 2013


Uchwała Nr XXXIII/474/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2013 zmienionej Uchwałami: nr XXV/390/2013 z dnia 14 marca 2013 roku, nr XXVIII/420/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku, nr XXIX/434/2013 z dnia 19 września 2013 roku oraz nr XXX/449/2013 z dnia 29 października 2013 roku oraz nr XXXI/462/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
Ustala się na rok 2013 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1) Miejski Zakład Komunikacji
a) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Leszna – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 3,1864 zł na 1 wozokilometr
 przewozy osób niepełnosprawnych – 2,7199 zł na 1 wozokilometr
b) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Lipno – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 3,2214 zł na 1 wozokilometr
c) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Rydzyna – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 1,6076 zł na 1 wozokilometr
d) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Święciechowa – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 2,7650 zł na 1 wozokilometr
2) Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 25,2516 zł na 1 m2 powierzchni
3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 utrzymanie obiektów sportowych – 3,9895 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
 utrzymanie budynku „czarnego” – 6,0072 zł na 1 m2 powierzchni.”
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/474/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 grudnia 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych dot. Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych.

Stawka jednostkowa na działalność remontową komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna oraz powierzchnia ww. komunalnych lokali mieszkalnych wynosi:
- przed zmianami 25,1514 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych (dot. 107.350 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych),
- po zmianach 25,2516 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych (dot. 106.924 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych).

Kwota dotacji ogółem nie ulega zmianie i wynosi 2.700.000 zł.

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% kosztów jego działalności.Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.