Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVII/452/2006

Uchwa??a nr XXXVII/452/2006

Numer uchwa??y: 2006/37/452
Numer sesji: 37
Rok: 2006

 

Uchwała nr XXXVII/ 452 /2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008) Rada Miejska Leszna postanawia:

 

§ 1

 

1. Określić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
     odbierania zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości
     ciekłych w wysokości:

a) za odpady komunalne:

- 10 zł miesięcznie od każdej osoby fizycznej zamieszkującej nieruchomość,

- 60 zł za 1 m3 od przedsiębiorców oraz podmiotów i instytucji nieprowadzących działalności    
  gospodarczej,

b) za nieczystości ciekłe:

 - 15 zł za 1m3

2. Powyższe stawki są stawkami netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług
    VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                               

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

 

         Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XXXVII/452/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1450) w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązały Rady Gmin do określenia w drodze uchwały górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 

Tą samą nowelizacją, na Prezydenta Miasta nałożono obowiązek wydania z urzędu decyzji administracyjnej, ustalającej obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów lub opóźnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku gdy właściciele nieruchomości nie zawarli umowy korzystania z usług odbierania odpadów komunalnych lub opróżniana zbiorników bezodpływowych.

Opłaty nalicza się z zastosowaniem stawek ustalonych uchwałą Rady Gminy.

Ponadto w decyzji ustala się terminy uiszczania opłat oraz sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżniania.

 

 Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Czas obowiązywania decyzji wynosi jeden rok. Decyzja ulega przedłużeniu
(w drodze decyzji), na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości  nie przedstawi,
na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy,
 w której termin rozpoczęcia wykonania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

 

 Proponowane w treści uchwały stawki są wyższe niż obowiązujące na rynku leszczyńskim, jednakże należy wziąć pod uwagę, ze świadczenie usług (wykonanie decyzji administracyjnej) odbywa się w sposób indywidualny (a więc poza harmonogramem firmy wywozowej ) co powoduje, że jednostkowy koszt takiej usługi jest zdecydowanie wyższy.

Ponadto wyższe niż rynkowe stawki powinny mobilizować właścicieli nieruchomości do wywiązywania się z obowiązku zawarcia umowy z przedsiębiorcą który oferuje tego typu usługi.

 

Opłaty, o których mowa w ust. 7, są przychodem gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85 poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199) z wyłączeniem art. 67, z tym że uprawnienie organów podatkowych przysługuje Prezydentowi miasta.

 

Opracował:                                                                                       

Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ochrony

Środowiska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.