Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXVII/450/2006

Uchwa??a nr XXXVII/450/2006

Numer uchwa??y: 2006/37/450
Numer sesji: 37
Rok: 2006

 

Uchwała Nr XXXVII/450/2006

 

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka Odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. e oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)
i Decyzji Komisji Europejskiej Nr K(2005)5536 wydanej dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Grupy Projektów
nr 2004/PL/16/C/PE/035 Rada Miasta Leszna postanawia, co następuje:

 

§ 1

1.      Miasto Leszno przyjmuje środki z Funduszu Spójności, będące w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dofinansowanie Projektu 2 pn. ”Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” w ramach Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” w kwocie do 7.737.550 EUR (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt euro), co odpowiada, według kursu przyjętego w Decyzji,
kwocie 31.182.326,50 zł, co stanowi 85 % całkowitego kosztu kwalifikowanego Projektu 2.

Całkowity koszt Projektu 2 pn. „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” wynosi 9.440.000 EUR (dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy euro), w tym:

1)     całkowity koszt kwalifikowany 9.103.000 EUR (dziewięć milionów sto trzy tysiące euro),

2)     całkowity koszt niekwalifikowany 337.000 EUR (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysiące euro).

W ramach całkowitego kosztu Projektu 2 udział środków Miasta Leszna wynosi 1.702.450 EUR (słownie: jeden milion siedemset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt euro).

2.      Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 2004//PL/16/C/PE/035 „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w  Lesznie”.

 

§ 2

Źródło pokrycia zobowiązań wynikłych z realizacji Umowy o dofinansowanie, o której mowa w § 1 ust. 2, stanowić będą dochody własne Miasta Leszna.

 

           § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący

                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

          Wojciech Rajewski


 

Uzasadnienie

 

do Uchwały Nr XXXVII/450/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o przyjęciu środków unijnych poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację grupowego zadania pn.„Gospodarka odpadami
i osadami ściekowymi w Lesznie”. W ramach tego zadania realizowany będzie projekt ”Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów”. Wysokość środków ujętych w projekcie uchwały odpowiada wielkościom zawartym w Decyzji Komisji Europejskiej.

 

Opracował:

MZO Sp. z o.o.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.